ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 18.02.2011 Датум истека рока за пријављивање: 28.02.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Министарство просвете на основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 17. став 1., члана 18, члана 19. став 1. и члана 20. ст. 1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава јавни конкурс за
- попуњавање извршилачког радног места.

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство просвете, Београд, Немањина 22-26.

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за подршку спровођењу пројеката у звању референт, у Одељењу за европске интеграције и развојне програме и пројекте у области образовања – Група за спровођење и праћења пројеката у области образовања - 1 извршилац.

Услови: средње образовање у четворогодишњем трајању, гимназија или средња стручна школа друштвеног, природног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског језика и рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање области канцеларијског пословања и основа европских интеграција - провераваће се усмено; знање енглеског језика – провераваће се усмено; знање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације – провераваће се усмено.

III Са кандидатима чије пријаве буду благовремене, потупуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручне оспособљености знања и вештина биће обављена у периоду од 14.03. до 18.03.2011. године, са почетком у 9,00 часова, у Служби за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2, сала 269 и Министарству просвете.
О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени путем телефона на контакт бројеве које наведу у својим пријавама .

IV Остали општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

V Место рада: Београд, Ул. Немањина 22-26.

VI Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство просвете, Београд, Ул. Немањина 22-26, са назнаком "за јавни конкурс".

VII Рок за подношење пријава: кандидати су обавезни да своје пријаве на конкурс доставе у року од 8 дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".

VIII Докази који су прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал уверења о држављанству или фотокопија оверена у суду или општини;
- оригинал извода из матичне књиге рођених или фотокопија оверена у суду или општини;
- фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема оверена у суду или општини;
- фотокопија радне књижице оверена у суду или општини;
- оригинал доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима или фотокопија оверена у суду или општини;
- оригинал доказа о радном искуству у струци (потврде бивших послодаваца, уговори), или фотокопија оверена у суду или општини и
- оригинал сефтификата или било ког другог доказа о знању енглеског језика или фотокопија оверена у суду или општини.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

IX Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Гордана Јеремић, контакт телефон 011/363-1520.

НАПОМЕНЕ:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на начин како је наведено у тексту огласа, непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије", дневном листу "Политика" и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs

 

претрага