ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 25.02.2011 Датум истека рока за пријављивање: 07.03.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Канцеларија за европске интеграције на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08 и 104/09) и чл. 17. став 1, чл. 18, 19. 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 41/07 – пречишћен текст и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

I Орган у коме се попуњавају радна места:
Канцеларија за европске интеграције, Немањина 34, Београд.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место руководиоца Групе за планирање и координацију међународне развојне помоћи у области инфраструктуре и животне средине, Одељење за планирање средстава Европске уније и развојне помоћи и координацију програма у области економске и социјалне кохезије, Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи, у звању саветника – 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука, правних наука или политичких наука или из научно, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци; знање енглеског језика; познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање правила и инструмената финансијске помоћи Европске уније, посебно треће компоненте предприступног инструмента ЕУ - писањем писменог рада на задату тему и усмено; знање енглеског језика – усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештине руковођења – писмено путем стандардизованих тестова; вештине комуникације – усменим путем и познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару.

2. Радно место за планирање и припрему пројеката у области инфраструктуре и животне средине, Група за планирање и координацију међународне развојне помоћи у области инфраструктуре и животне средине, Одељење за планирање средстава Европске уније и развојне помоћи и координацију програма у области економске и социјалне кохезије, Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи, у звању саветника – 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука, правних наука или политичких наукa или из научно, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци; знање енглеског језика; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање управања пројектним циклусом и приступа логичке матрице, као и правила за коришћење предприступног инструмента ЕУ - писањем писменог рада на задату тему и усмено; знање енглеског језика – усмено; вештине комуникације – усменим путем и познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару.

3. Радно место руководиоца Групе за координацију помоћи у области изградње институција и вишекорисничких програма, Одсек за програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи и координацију програма у области изградње институција, Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи, у звању саветника – 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука, правних наука или политичких наука или из научно, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци; знање енглеског језика; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање правила и инструмената финансијске помоћи Европске уније, посебно прве компоненте предприступног инструмента ЕУ и вишекорисничких програма - писањем писменог рада на задату тему и усмено; знање енглеског језика – усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештине руковођења – писмено путем стандардизованих тестова; вештине комуникације – усменим путем и познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару.


III Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; доказ о радном искуству у струци. Уз пријаву на конкурс прилажу се докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.


IV ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Олга Миленковић, Одсек за правне, кадровске и опште послове, телефон: +381 11 3061 139.

Место рада: Београд, Немањина 34.

Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија за европске интеграције, Немањина 11, Београд, са назнаком „За јавни конкурс“.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: у изборном поступку провера оспособљености, знања и вештина кандидата чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, обавиће се 21. марта 2011. године у 09,00 часова у просторијама Службе за управљање кадровима, Београд, Булевар Михаила Пупина бр.2. и 28. марта 2011. године у 09,00 часова у просторијама Канцеларије за европске интеграције, Београд, улица Немањина бр. 34, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом и телефоном на адресе и бројеве телефона које наведу у својим пријавама.

Напомене:

За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
За кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу обавезан је пробни рад у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Кандидати који конкуришу на више радних места у оквиру једног органа подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“, и на интернет страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs

 

претрага