ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 25.02.2011 Датум истека рока за пријављивање: 07.03.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Министарство за телекомуникације и информационо друштво, На основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима-пречишћен текст ("Службени гласник РС", бр. 41/07 и 109/09), министарство за телекомуникације и информационо друштво оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

I Орган у коме се радна места попуњавају

Министарство за телекомуникације и информационо друштво, улица Немањина број 22-26, Београд

II Радна места која се попуњавају

1. Радно место за припрему пројеката за развој информационог друштва, у звању млађи саветник – приправник, Група за развој информационог друштва; Сектор за информационо друштво – 1 извршилац;

Услови: стечено високо образовање из научне области организационих наука (одсек за информационе системе) или из научне области рачунарске науке или из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство, на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; радно искуство у струци од једне године или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање енглеског језика – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације и мотивацијa за рад – разговором.

2. Радно место за вођење евиденције и регистра сертификационих тела и регистра издаваоца временског жига, у звању млађи саветник – приправник, Група за развој информационог друштва; Сектор за информационо друштво – 1 извршилац;

Услови: стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких наука или из научне области природно-математичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; радно искуство у струци од једне године или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика и знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације и мотивацијa за рад – разговором.

3. Радно место за аналитичке послове у области информационог друштва, у звању млађи саветник, Група за за правну регулативу, анализу и планирање у области информационог друштва, Сектор за информационо друпштво – 1 извршилац;

Услови: стечено високо образовање из образовно-научног поља друштвено – хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; радно искуство у струци од једне године или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика и знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање закона и прописа из области информационог друштва, познавање стратегија и акционих планова Владе РС из области информационог друштва – усмено; познавање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару и вештине комуникације – усмено.

4. Радно место – шеф Одсека; у звању виши саветник, Одсек за европске интеграције и међународну сарадњу, Сектор за европске интеграције – 1 извршилац;

Услови: стечено високо образовање на студијама из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; радно искуство у струци од најмање седам година; положен државни стручни испит, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање процеса у европским интеграцијама Републике Србије и управљање пројектима финансираним из фондова ЕУ – усмено; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – писмено путем стандардизованих тестова; знање енглеског језика – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару и вештине комуникације - усмено.

5. Радно место за хармонизацију прописа са прописима ЕУ и техничким прописима, у звању саветник, Одсек за европске интеграције и међународну сарадњу, Сектор за европске интеграције – 1 извршилац;

Услови: стечено високо образовање из стручне области правних наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; радно искуство у струци од три године; положен државни стручни испит; знање енглеског језика и знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање процеса у европским интеграцијама Републике Србије и правног оквира ЕУ; знање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару и вештине комуникације-усмено.

6. Радно место за подршку у програмирању пројеката, у звању саветник, Група за управљање пројектима финансираних из фондова ЕУ, Сектор за европске интеграције – 1 извршилац;

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области eкономских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; радно искуство у струци од најмање три године; положен државни стручни испит; знање енглеског језика и знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање процеса управљања пројектима финансираних из фондова ЕУ; знање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару и вештине комуникације-усмено.

7. Радно место за студијско аналитичке послове; у звању саветник, Група за правну регулативу, анализу и планирање у области поштанског саобраћаја, Сектор за поштански саобраћај – 1 извршилац;

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовног-научног поља друштвено-хуманистичких наука, на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; радно искуство у струци од најмање три године; положен државни стручни испит, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање закона и прописа из области државне управе и области поштанског саобраћаја; познавање енглеског језика – усмено; познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару и вештине комуникације-усмено.

8. Радно место за правне и опште послове, у звању самостални саветник, Одсек за правне, опште и кадровске послове, Секретаријат министарства – 1 извршилац;

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање закона и прописа који регулишу област државне управе и радних односа; познавање енглеског језика – усмено; познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару и вештине комуникације-усмено.

9. Радно место за праћење извршења буџета, у звању млађи саветник, Одсек за материјално – финансијске послове, Секретаријат министарства – 1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; радно искуство у струци од једне године или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање закона и прописа који регулишу област буџетског система; познавање енглеског језика – усмено; познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару и вештине комуникације-усмено.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

III. Место рада: Београд, Париска број 7.

IV. Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство за телекомуникације и информационо друштво, Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс”.

V. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Ивана Влајић, телефон: 011/2020111, 065/9044012.

VI. Општи услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII. Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата; датум и место рођења; адресу становања; податке о образовању; податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима; податке о стручном усавршавању и податке о посебним
областима знања. Уз пријаву се прилаже потребна документација, односно докази.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.

VIII. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

Уз пријаву на овај јавни конкурс прилажу се следећи докази, и то:
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, односно стручној спреми;
- оригинал или оверена фотокопија исправа којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којим нивоом образовања, односно стручном спремом је стечено радно искуство - осим за радна места под тачком 1. и 2. конкурса за приправника);
- оверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (осим за радна места под тачком 1. и 2. конкурса за приправника).

Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, иста мора бити оверена у општини или суду.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

IX. Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време, осим за радна места под тачком 1. и 2. конкурса за приправника, за која се радни однос заснива на одређено време и траје једну годину уз обавезу полагања државног стручног испита. После окончања приправничког стажа и положеног државног или посебног стручног испита, приправник може да настави рад на неодређено време ако постоји одговарајуће радно место на које може да буде распоређен и ако се распоређивање уклапа у донесени кадровски план.

X. Провера оспособљености знања и вештина:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне и јасне, и уз које су приложени сви потребни докази обавиће се провера оспособљености, знања и вештина у периоду од 18. до 25. марта 2011. године у просторијама Службе за управљање кадровима, Булевар Михаила Пупина 2, 11070 Нови Београд и у просторијама Министарства за телекомуникације и информационо друштво, Париска 7, 11000 Београд, са почетком у 09:00 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, биће одбачене.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика” и на web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs. На наведеној страници можете погледати и описе послова за наведена радна места.

 

претрага