ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 01.03.2011 Датум истека рока за пријављивање: 09.03.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА на основу члана 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), и члана 17. став 1, члана 18, члана 19. став 1. и члана 20. ст. 1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 и 109/09), оглашава јавни конкурс за

попуњавање извршилачког радног места.

I. Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство омладине и спорта, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2.

II. Радно место које се попуњава:
1. Радно место за кадровске послове, звање саветник – 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне науке, на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (Word, Internet).
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено; стручна знања из области радних односа у државним органима провераваће се усмено.

III. Провера стручне оспособљености знања и вештина:
Са кандидатима чије пријаве буду благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера стручне оспособљености, знања и вештина биће обављена у периоду од 18. до 23. марта 2011. године, у просторијама Министарства омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд.
О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени путем телефона на контакт бројеве које наведу у својим пријавама.

IV. Остали општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

V. Место рада: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

VI. Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина број 2, 11070 Нови Београд, са назнаком: „За јавни конкурс – редни број и назив радног места”.

VII. Рок за подношење пријава: кандидати су обавезни да своје пријаве на конкурс доставе у року од осам дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

VIII. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
– пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
– оригинал уверења о држављанству или фотокопија оверена у суду или општини;
– оригинал извода из матичне књиге рођених или фотокопија оверена у суду или општини;
– фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема оверена у суду или општини;
– фотокопија радне књижице оверена у суду или општини;
– оригинал доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или фотокопија оверена у суду или општини;
– оригинал доказа о радном искуству у струци (потврде бивших послодаваца, уговори и сл.) или фотокопија оверена у суду или општини, који потврђују радно искуство у струци од три године.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

IX. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Александра Луковић, контакт телефон: 011/311-70-99 .

НАПОМЕНЕ:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на начин како је наведено у тексту огласа, непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”, у дневном листу „Политика” и на сајту Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, где можете погледати опис послова за наведена радна места.

 

претрага