ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 04.03.2011 Датум истека рока за пријављивање: 14.03.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, на основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл. 18. и 19. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

I. Орган у коме се радна места попуњавају
Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша бр 20.

II. Радна места која се попуњавају:

1. Радно место – виши инспектор, звање самостални саветник - Сектор за буџетску инспекцију - 2 извршиоца,
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно - научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци и знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о државној управи са посебним освртом на инспекцијски надзор - усмено; познавање Закона о буџетском систему, поглавље VII - Буџетска инспекција-усмено; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; вештине комуникације-усмено.

2. Радно место – инспектор, звање самостални саветник - Сектор за буџетску инспекцију - 3 извршиоца,
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно - научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци и знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Законa о државној управи са посебним освртом на инспекцијски надзор – усмено; познавање Закона о буџетском систему, поглавље VII - Буџетска инспекција- усмено; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; вештине комуникације-усмено.

3. Радно место за административне и канцеларијске послове, звање референт - Сектор за систем јавних набавки и финансирање политичких странака и спровођење стратегије и планова интегритета - 1 извршилац,
Услови за рад на радном месту: Средња стручна спрема природног или друштвеног смера, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару (MS office, Internet)''.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу област канцеларијског пословања-усмено; познавање рада на рачунару (MS Office,Internet)-практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика-усмено; вештине комуникације-усмено.

III Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија, 11000 Београд, Кнеза Милоша бр 20., са назнаком „За јавни конкурс”.

IV Лица која су задужена за давање обавештења: Зора Амановић и Радојка Јакшић, тел: 011/3642-665.

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава, је 10 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Место рада: за сва радна места место рада је Београд, Кнеза Милоша бр 20.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на радним местима која се попуњавају, провера знања-познавања рада на рачунару-практичним радом на рачунару, обавиће се 5.4.2011. године, почев од 9 часова, у Палати ''Србија'' (СИВ), Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило), у просторијама Службе за управљање кадровима, други спрат, канцеларија број 269 (рачунарска учионица), о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.
За кандидате, који успешно заврше проверу рада на рачунару, провера других стручних оспособљености,знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторијама Министарству финансија, Београд, Кнеза Милоша 20., с тим што ће кандидати о датуму и времену бити усмено обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.
Са кандидатима који конкуришу на радна места под редним бројем 1. и 2., с обзиром да су истоветне области које се проверавају у изборном поступку, спровешће се обједињена провера стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу.

НАПОМЕНА:

За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни од нос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражени докази.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs. На web страници Службе за управљање кадровима, кандидати који конкуришу могу се упознати и са описом послова за наведена радна места.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага