ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 11.03.2011 Датум истека рока за пријављивање: 21.03.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ- УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА на основу члана 54. став 1. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС" број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007-измена и 67/2007 исправка, 116/2008 и 104/2009), члана 17. став 1, члана 18, члана 19. став 1. и члана 20. став 1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 41/2007-пречишћен текст и 109/2009), оглашава јавни конкурс за

- попуњавање извршилачких радних места.

I Орган у коме се радна места попуњавају :
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања, Шабац, Хајдук Вељкова 4-6.

II Радна места која се попуњавају:
1. Радно место за сарадњу са корисницима аграрних подстицаја, звање саветник - 1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или из научне области ветеринарске науке на студијама другог степена (интегрисане академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару, знање енгелског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручно знање из области рада на радном месту (познавање Закона о пољопривреди и Закона о општем управном поступку) провераваће се усмено; познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика провераваће се увидом у сертификат или други доказ; вештина комуникације провераваће се усмено.

2. Радно место администратор поступка у Одсеку за плаћање непосредних и тржишних подстицаја - Сектор за непосредне и тржишне подстицаје, звање референт - 1један извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршена средња стручна школа у четворогодишњем трајању друштвеног, природног или техничког смера или гимназија друштвеног или природног смера, радно искуство у струци од најмање 2 година, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручно знање из области рада на радном месту (познавање Закона о пољопривреди и Закона о општем управном поступку) провераваће се усмено; познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.

3. Радно место за спровођење програма међународних подстицаја пољопривредне политике у Одсеку за спровођење програма међународних подстицаја пољопривредне политике - Сектор за структурне подстицаје, звање самостални саветник - 2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или из научне области ветеринарске науке на студијама другог степена (интегрисане академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручно знање из области рада на радном месту (познавање прописа Европске уније у области управљања фондовима Еу, посебно пете компоненте инсрумената за предприступну помоћ Еу и Закона о општем управном поступку) провераваће се усмено; познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.

4. Радно место за подршку спровођењу програма међународних подстицаја пољопривредне политике у Одсеку за спровођење програма међународних подстицаја пољопривредне политике - Сектор за структурне подстицаје, звање млађи саветник - 2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или из научне области ветеринарске науке на студијама другог степена (интегрисане академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од 1 године или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручно знање из области рада на радном месту (познавање прописа Европске уније у области управљања фондовима Еу, посебно пете компоненте инсрумената за предприступну помоћ Еу и Закона о општем управном поступку) провераваће се усмено; познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.

5. Руководилц Групе за контролу структурних подстицаја у Групи за контролу структурних подстицаја - Сектор за контролу на лицу места, звање виши саветник - 1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне, економске, политичке или биотехничке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или научне области ветеринарске науке на студијама другог степена (интегрисане академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или из научне области ветеринарске науке на студијама другог степена (интегрисане академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 7 година, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручно знање из области рада на радном месту (познавање Закона о пољопривреди и Закон о општем управном поступку) провераваће се усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења провераваће се писменo - путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.

6. Радно место за управљање контролом структурних подстицаја у Групи за контролу структурних подстицаја - Сектор за контролу на лицу места, звање саветник - 2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или из научне области ветеринарске науке на студијама другог степена (интегрисане академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 3 година, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручно знање из области рада на радном месту (познавање Закона о пољопривреди и Закон о општем управном поступку) провераваће се усмено; познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.


7. Радно место за администрацију аграрних плаћања у Групи за исплату - Сектор за економско-финансијске послове, звање саветник - 1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или из научне области ветеринарске науке на студијама другог степена (интегрисане академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручно знање из области рада на радном месту (познавање Закона о буџетском систему) провераваће се усмено; познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.

8. Радно место за финансијско аналитичке послове у Групи за опште економско-финансијске послове - Сектор за економско-финансијске послове, млађи саветник - 1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или из научне области ветеринарске науке на студијама другог степена (интегрисане академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од 1 годинe или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручно знање из области рада на радном месту (познавање Закона о рачуноводству и ревизији и Уредбе о буџетском рачуноводству) провераваће се усмено; познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.

9. Радно место за администрацију базе података у Групи за техничку и системску подршку - Сектор за информационе технологије, звање самостални саветник - 1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области организационе науке или научне области математичке науке или научне области рачунарске науке или стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или из научне области ветеринарске науке на студијама другог степена (интегрисане академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручно знање из области рада на радном месту (познавање у области администрације базе података) провераваће се писмено - путем симулације; познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.

10. Радно место за правне послове у области аграрних плаћања у Групи за правне послове – Сектор за правне послове, људске и материјалне ресурсе, самостални саветник - 1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручно знање из области рада на радном месту (познавање Закон о општем управном поступку и Закона о облигационим односима) провераваће се усмено; познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.

11. Радно место за радне односе у Групи за људске ресурсе – Сектор за правне послове, људске и материјалне ресурсе, звање саветник - 1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручно знање из области рада на радном месту (познавање Закон о раду и Закона о државним службеницима) провераваће се усмено; познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.

12. Шеф Одсека за материјалне ресурсе у Одсеку за материјалне ресурсе - Сектор за правне послове, људске и материјалне ресурсе, звање виши саветник - 1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 7 година, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручно знање из области рада на радном месту (познавање Закон о јавним набавкама и Закона о безбедности и здрављу на раду) провераваће се усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења провераваће се писменo - путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.

13. Радно место - организатор набавки у Одсеку за материјалне ресурсе - Сектор за правне послове, људске и материјалне ресурсе звање сарадник - 1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручно знање из области рада на радном месту (познавање Закон о јавним набавкама и подзаконских аката у области јавних набавки) провераваће се усмено; познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.

14. Радно место-интерни ревизор у Групи за интерну ревизију, звање самостални саветник - 1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке или из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година од чега 3 године искуства на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено – финансијским пословима и положен испит за овлашћеног ревизора у јавном сектору, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручно знање из области рада на радном месту (познавање Закона о буџетском систему и Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору) провераваће се усмено; познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.

III Место рада: Шабац, Хајдук Вељкова 4-6.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управа за аграрна плаћања, 15 000 Шабац, Хајдук Вељкова 4-6, са назнаком „ За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења: Радован Брдаревић, дипл. правник, телефон број 015/367-577, e-mail: radovan.brdarevic@uap.gov.rs

VI Заједничко за сва радна места:
Општи услови за запослење на свим радним местима:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престао радни однос због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

VIII Докази који се прилажу приликом пријаве на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- уверење о држављанству;
- извод из матичне књиге рођених;
- дипломa којом се потврђује стручна спрема;
- фотокопија радне књижице;
- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;
- доказ о радном искуству у струци - потврде бивших послодаваца, уговори и слично;
- доказ о положеном испиту за овлашћеног ревизора у јавном сектору (за радно место-интерни ревизор)
Уз пријаву на конкурс прилажу се докази у оригиналу или овереној фотокопији од стране суда или општине.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извод из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије пријаве буду благовремене, потпуне, јасне, уз које буду приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручне оспособљености, знања и вештина обавиће се у периоду од 05.04.2011. године до 08.04.2011. године у просторијама Управе за аграрна плаћања, Шабац, Хајдук Вељкова 4-6. Провера вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештине руковођења - путем стандардизованих тестова за радно место Руководилц Групе за контролу структурних подстицаја и Шеф Одсека за материјалне ресурсе, обавиће се 04.04.2011. године у просторијама Службе за управљање кадровима, Београд, Михаила Пупина број 2. О тачном датуму и времену провере учесници конкурса биће обавештени трлеграмом на адресе наведене у пријави.

Напомена:
За сва радна места, радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Пријеве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве, биће одбачене закључком.
Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве са навођењем уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Данас“ и web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

 

претрага