ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 25.03.2011 Датум истека рока за пријављивање: 04.04.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ, Дирекција за управљање одузетом имовином, Београд, на основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 17. став 1, чл. 18, 19, 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС” бр. 41/07 и 109/09-измене и допуне), оглашавају исправку јавног позива за

– пријем приправника.

У јавном позиву објављеном у „Службеном гласнику РС” број 20 од 25. марта 2011. године дошло је до техничке грешке у делу који се односи на изборни поступак.

У објављеном јавном позиву у делу који говори о проверама које се врше, стоји:

„У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из надлежности Дирекције за управљање одузетом имовином (Закон о одузимању имовине пристекле из кривичног дела, Закон о извршном поступку и Кривични законик) – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – писмено, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације – усмено.”‘

Тако сада измењен текст у том делу гласи:

„У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – писмено, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације – усмено.”
(исправка објављена у Службеном гласнику 022/2011- Датум: 31.03.2011.)
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ Дирекција за управљање одузетом имовином на основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима (''Службени гласник РС'', бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), чл. 17. став 1., и 18., 19., 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (''Службени гласник РС'' бр. 41/07 и 109/09-измене и допуне), оглашавају

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

I


I. Орган у коме се врши пријем приправника:
Министарство правде – Дирекција за управљање одузетом имовином, Београд, ул. Немањина бр. 22-26

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку у управљању одузетим предметима и имовинском користи, Одељењe за стручне послове управљања одузетом имовином - Сектор за управљање одузетом имовином пристеклом из кривичног дела Дирекције за управљање одузетом имовином, млађи саветник, 1 извршилац, у својству приправника. Радни однос се заснива на одређено време и траје годину дана.

Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне или Економске наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; познавање рада на рачунару, држављанство Републике Србије и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из надлежности Дирекције за управљање одузетом имовином (Закон о одузимању имовине пристекле из кривичног дела, Закон о извршном поступку и Кривични законик) - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – писмено, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације – усмено.

2. Радно место за прикупљање података о одузетој имовини, Одељење за стручне послове управљања одузетом имовином - Сектор за управљање одузетом имовином пристеклом из кривичног дела Дирекције за управљање одузетом имовином, млађи саветник, 2 извршиоца, у својству приправника. Радни однос се заснива на одређено време и траје годину дана.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру научно-образовног поља Друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; познавање рада на рачунару; држављанство Републике Србије и да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из надлежности Дирекције за управљање одузетом имовином (Закон о одузимању имовине пристекле из кривичног дела, Закон о извршном поступку и Кривични законик) - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – писмено, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације – усмено.

III Трајање рада и место рада: рад на радним местима II 1. и 2. се заснива на одређено време и траје годину дана. Место рада за сва радна места је Београд, ул. Немањина бр. 22-26.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

1. Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријава: кандидати су дужни да своје пријаве на конкурс доставе у року од 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у ''Службеном гласнику Републике Србије''. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Кандидати који се пријављују на више радних места, за свако радно место подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

2. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- уверење о држављанству;
- извод из матичне књиге рођених;
- диплома којом се потврђује стручна спрема;
- фотокопија радне књижице оверена у суду или општини и
- биографија.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у суду или општини.

3. Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Дирекција за управљање одузетом имовином, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, са назнаком ''за јавни конкурс - назив радног места на које се конкурише''.

4. Са кандидатима чије пријаве буду благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера стручне оспособљености, знања и вештина биће обављена у периоду између 12. до 18. априла 2011. године са почетком у 9 часова, у просторијама Службе за управљање кадровима у Београду, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 2, источни улаз, други спрат и просторијама Министарства правде у Београду, ул. Немањина бр. 22-26. О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени на контакт бројеве телефона и адресе које наведу у својим пријавама.

5. За сва лица која буду уврштена на листу за пријем приправника у Дирекцији за управљање одузетом имовином, биће спроведена безбедносна провера од стране надлежног органа.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Весна Стојковић, контакт број телефона: 011/3622-159.

НАПОМЕНЕ:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у суду или општини, биће одбачене.
Овај оглас се објављује у ''Службеном гласнику Републике Србије'', у дневном листу ''Политика'' и на сајту Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, где можете погледати описе послова за сва радна места.

 

претрага