ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 31.03.2011 Датум истека рока за пријављивање: 08.04.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима-пречишћен текст („Службени гласник РС”, бр. 41/07 и 109/09), оглашава исправку јавног позива на јавни конкурс за

– попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија – Управа за трезор.

У јавном позиву објављеном у „Службеном гласнику РС” број 22 од 31. марта 2011. године дошло је до техничке грешке у делу који се односи на изборни поступак за:

– пријем Самосталног програмера

У објављеном јавном позиву у делу који се односи на провере које се врше, стоји: „Познавање области развоја и имплементације програмских решења, одржавања и администрирања системско-техничких компоненти информационих система – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика – писмено (тестом); вештина комуникације – усмено;”

тако сада измењен текст у том делу гласи:

„Познавање области развоја и имплементације програмских решења, одржавања и администрирања системско-техничких компоненти информационих система – усмено; познавање енглеског језика - писмено (тестом); вештина комуникације – усмено;”

– пријем благајника.

У објављеном јавном позиву у делу који се односи на провере које се врше, на два места стоји:

„Познавање законских прописа који регулишу област платног промета; познавање рада на рачунару – проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено;”

тако сада измењен текст у том делу гласи:

„Познавање законских прописа који регулишу област платног промета – усмено; познавање рада на рачунару – проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено;”

– пријем Администратора јавних плаћања.

У објављеном јавном позиву у делу који се односи на провере које се врше, на два места стоји:

„познавање законских прописа из области буџетског система, прихода и расхода буџетских корисника и подрачуна консолидованог рачуна трезора, платног промета и регистрације пољопривредних газдинстава – усмено;познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења (путем стандардизованих тестова); вештина комуникација – усмено.”

тако сада измењен текст у том делу гласи:

„познавање законских прописа из области буџетског система, прихода и расхода буџетских корисника и подрачуна консолидованог рачуна трезора, платног промета и регистрације пољопривредних газдинстава – усмено;познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникација – усмено.”

(Исправка објављена у Сл.Гласнику 25/2011, датум: 12.4.2011.)


МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР На основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05 испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима-пречишћен текст ("Службени гласник РС", бр. 41/07 и 109/09),
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

I. Орган у коме се радна места попуњавају
Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9.

II. Радна места које се попуњавају

ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД, Поп Лукина 7-9.

1. Млађи саветник – Аналитичар буџетских расхода и издатака, у Одељењу за финансијско планирање, управљање ликвидношћу и пословне процесе, 1 државни службеник;

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске, техничке или природно-математичке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, познавање енглеског језика, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система, јавног дуга, девизног пословања и извршења буџета–усмено; познавање рада на рачунару–практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика-писмено (тест); вештина комуникације-усмено;

2. Млађи саветник – Аналитичар буџетских прихода, у Одељењу за финансијско планирање, управљање ликвидношћу и пословне процесе, 2 државна службеника;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске, техничке или природно-математичке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, познавање енглеског језика, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система, јавног дуга, девизног пословања и извршења буџета–усмено; познавање рада на рачунару–практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика-писмено (тест); вештина комуникације-усмено;

3. Млађи саветник – Аналитичар за ризике и извештавање, у Одељењу за финансијско планирање, управљање ликвидношћу и пословне процесе, 2 државна службеника;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске, техничке или природно-математичке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, познавање енглеског језика, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система, јавног дуга, девизног пословања, платног промета и извршења буџета – усмено; познавање рада на рачунару–практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - писмено (тестом); вештина комуникације - усмено.

4. Млађи саветник – Радно место за правно-техничке послове, у Одељењу за финансијско планирање, управљање ликвидношћу и пословне процесе, 1 државни службеник;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област државне управе и област буџетског система – усмено; познавање рада на рачунару–практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - писмено (тестом); вештина комуникације-усмено.

5. Саветник – Самостални програмер, у Одељењу за развој и примену програмских система, Сектор за информационе технологије, 1 државни службеник.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика и најмање 3 године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање области развоја и имплементације програмских решења , одржавања и администрирања системско-техничких компоненти информационих система – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - писмено (тестом); вештина комуникације - усмено;

6. Млађи саветник – Млађи систем инжењер, у Одсеку за оперативну систем-инжењерску подршку, Сектор за информационе технологије, 2 државна службеника;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије–мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика, 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање области инсталације, одржавања и администрације системско-техничких компоненти оперативних система: Linux, Unix и Windows 7 - усмено; познавање рада на рачунару –практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - писмено (тестом); вештина комуникације - усмено;

7. Саветник – Радно место за контролу платног промета у оквиру консолидованог рачуна у Одсеку за контролу пословних процедура, Сектор за нормативне и правне послове и контролу пословних процедура, 1 државни службеник;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке и научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије–мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање законских прописа који регулишу област буџетског система, прихода и расхода буџетских корисника и подрачуна консолидованог рачуна трезора–усмено; познавање рада на рачунару –практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено;

8. Млађи саветник – Радно за припрему контроле платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора, у Одсеку за контролу пословних процедура, Сектор за нормативне и правне послове и контролу пословних процедура, 1 државни службеник;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке и научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије–мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање законских прописа који регулишу област буџетског система, прихода и расхода буџетских корисника и подрачуна консолидованог рачуна трезора–усмено; познавање рада на рачунару –практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено;

9. Сарадник – Пословни секретар, у Одсеку за стручно-оперативне послове, 1 државни службеник.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке, научне области економске науке или научне области организационе науке на студијама другог степена (дипломске академске студије–мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање законских прописа који регулишу област рада државне управе и канцеларијског пословања–усмено; познавање рада на рачунару –практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено;

ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ, Стевана Првовенчаног бр.1

10. Референт – Благајник, у Одсеку за јавна плаћања и фискалну статистику - 1 државни службеник.

Услови за рад на радном месту: Средње образовање економског, друштвеног или техничког смера, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање законских прописа који регулишу област платног промета; познавање рада на рачунару – проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено;

11. Референт – Благајник, у Експозитури Босилеград, Филијала Врање, 1 државни службеник.

Услови за рад на радном месту: Средње образовање економског, друштвеног или техничког смера, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање законских прописа који регулишу област платног промета; познавање рада на рачунару – проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено;

ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР, Моше Пијаде бр.4

12. Референт – Евидентичар у контроли, у кспозитури Доњи Милановац, Филијала Зајечар, 1 државни службеник.

Услови за рад на радном месту: Средње образовање економског, друштвеног или техничког смера, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање законских прописа који регулишу област буџетског система, платног промета и регистрације пољопривредних газдинстава –проверава усмено; познавање рада на рачунару – проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено;

ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА, Сквер Народне омладине бр.3

13. Сарадник – Шеф Експозитуре - Експозитура Свилајнац, Филијала Јагодина, 1 државни службеник.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичке, техничко-технолошке или природно-математичке науке на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање законских прописа који регулишу област буџетског система, платног промета и регистрације пољопривредних газдинстава–усмено; познавање рада на рачунару –практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења (путем стандардизованих тестова); вештина комуникација-усмено.

ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ, Стари Корзо бр.49

14. Сарадник – Шеф Експозитуре - Експозитура Петровац на Млави, Филијала Пожаревац, 1 државни службеник.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичке, техничко-технолошке или природно-математичке науке на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање законских прописа који регулишу област буџетског система, платног промета и регистрације пољопривредних газдинстава–усмено; познавање рада на рачунару –практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења (путем стандардизованих тестова); вештина комуникација-усмено.

ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ, Карађорђева бр.2

15. Виши саветник – Директор Филијале - Филијала Шабац, 1 државни службеник.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичке, техничко-технолошке или природно-математичке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије–мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 7 година радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа и стручна оспособљеност за рад из области буџетског система, платног промета и регистрације пољопривредних газдинстава – усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења (путем стандардизованих тестова); вештина комуникација-усмено.

ФИЛИЈАЛА НОВИ САД, Модене бр.7

16. Сарадник – Администратор јавних плаћања, у Одсеку за оперативне послове, Филијала Нови Сад, 1 државни службеник.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичке, техничко-технолошке или природно-математичке науке на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа из области буџетског система, прихода и расхода буџетских корисника и подрачуна консолидованог рачуна трезора, платног промета и регистрације пољопривредних газдинстава – усмено;познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења (путем стандардизованих тестова); вештина комуникација-усмено.

III Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија – Управа за трезор, Централа Београд, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

IV Лице које је задужено за давање обавештења: Душан Бањац, тел: 011/2927-512.

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од дана 18. априла 2011. године, са почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама Службе за управљање кадровима, адреса Булевар Михајла Пупина бр. 2. и просторијама Управе за трезор - Министарство финансија, адреса Поп Лукина 7-9.

НАПОМЕНЕ

За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

 

претрага