ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 15.04.2011 Датум истека рока за пријављивање: 26.04.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, На основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009) и члана 17, 18, 19, 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима («Службени гласник РС» бр. 41/07, 109/09) Дирекција за железнице оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЈЕДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Орган у коме се радно место попуњава
Дирекција за железнице, Београд, Немањина 6

Радно место које се попуњава:

Радно место за правна питања у регулисању железничког саобраћаја, Звање: саветник, Одељење за међународну сарадњу, Сектор за међународну сарадњу и заједничке послове – 1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије–мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, знање једног страног језика (енглески, француски или немачки) и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
Стручна знања из области познавања правне регулативе унутрашњег и међународног железничког саобраћаја, као и права и организације ЕУ, са посебним освртом на одредбе које се односе на регулисање тржишта – усмено; знање једног страног језика (енглески, француски или немачки) – увидом у сертификат или било који други доказ; познавање рада на рачунару – практичним радом; вештина комуникације - усмено

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; доказ о радном искуству у струци. Уз пријаву на конкурс прилажу се докази у оригиналу или фотокопији која је оверена у суду или општини. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Гордана Коцић, саветник за послове у области управљања кадровима, контакт број телефона: 011/3610-285.

Место рада: Београд, Немањина 6.

Адреса на коју се подносе пријаве: Дирекција за железнице, , Немањина 6, 11 000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс“.

Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: У изборном поступку провера стручних оспособљености, знања и вештина кандидата чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни кокази и који испуњавају услове за оглашено радно место, обавиће се 19. и 20. маја 2011. године у 9 часова у просторијама Дирекције за железнице, Београд, Немањина 6, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом и телефоном на адресе и бројеве телефона које наведу у својим пријавама.у изборном поступку

Напомене: Радни однос се заснива на неодређено време. За кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу обавезан је пробни рад у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног радца. Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неглаговремене пријаве биће одбачене. Овај оглас се објављује у ''Службеном гласнику Републике Србије'', у дневном листу ''Политика'' и на сајту Службе за управљање кадровима. www.suk.gov.rs.

 

претрага