ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 12.04.2011 Датум истека рока за пријављивање: 27.04.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА, На основу члана 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09) и члана 15. став 1., члана 17, 18, 19, 20 и 21, Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ бр. 41/07-пречишћени текст и 109/09) објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем 15 приправника за рад на дипломатско-конзуларним пословима

За учешће на конкурсу може да се пријави кандидат који испуњава следеће услове:

Општи услови:

- да има држављанство Републике Србије,
- да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа,
- да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да није осуђиван за таква дела, казном затвора у трајању дужем од шест (6) месеци.

Посебни услови:

- стечено високо образовање из научних области правних, економских и политичких наука на студијама другог степена и то (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно основне студије у трајању од најмање четири године или стечено високо образовање из научних односно стручних области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно основне студије у трајању од најмање четири године
- познавање спољне политике, међународних односа, међународног права и система државне управе Републике Србије,
- врло добро знање енглеског и/или неког другог страног језика (француског, шпанског, руског, кинеског, арапског, немачког, италијанског, португалског, грчког, турског, албанског, мађарског, румунског),
- задовољавајуће психофизичке способности и психичка стабилност.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом (са фотографијом, адресом становања, бројем телефона, e-mail адресом)
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству,
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,
- оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема,
- уверење надлежног органа Министарства унутрашњих послова Републике Србије да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од шест месеци)
- уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци).

За све кандидате који испуњавају услове конкурса предвиђена је провера:
- вештина комуникације и знања из области: спољне политике, међународних политичких и економских односа, међународног права и система државне управе (писмено и усмено),
- познавања наведених страних језика (писмено и усмено)

Провере вештина и знања обавиће се почев од 23. маја 2011. године, а о тачном датуму кандидати ће бити обавештени.

За све кандидате који су ушли у ужи избор биће организован здравствени преглед и провера психофизичких способности, као и безбедносна провера.

Рок за подношење пријава на конкурс:
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику РС“.

Пријаве слати на следећу адресу:
Министарство спољних послова Републике Србије
Одељење за персоналне и правне послове
11000 Београд, Кнеза Милоша 24-26
са назнаком „За јавни конкурс“.

Особа задужена за давање обавештења о конкурсу је Марија Бошковић, телефон 011/ 3068 165, од 10,00 до 13,00 часова, e-mail: konkurs@mfa.rs .
Место рада: Београд, Кнеза Милоша 24-26

НАПОМЕНЕ:

Радни однос се заснива у звању приправника на одређено време у трајању од једне године, ради оспособљавања за рад на дипломатско-конзуларним пословима.
Приправником се сматра лице које први пут заснива радни однос у својој струци, односно које је до подношења пријаве на конкурс било у радном односу краће од годину дана, у степену образовања који је услов за рад на пословима предвиђеним овим конкурсом.
Кандидати који су били у радном односу треба да поднесу фотокопију радне књижице оверене у општини или суду и потврду послодавца о врсти послова које су обављали.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, биће одбачене.
Литература коју кандидати могу да користе у припреми за проверу знања биће објављена на ВЕБ-страни Министарства спољних послова.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, веб-страници Министарства спољних послова: www.mfa.rs , на веб-страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs и у дневном листу „Политика“.

 

претрага