ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 26.04.2011 Датум истека рока за пријављивање: 04.05.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ –ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД, основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", број 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08 и 104/09) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима ("Службени гласник РС", број 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I. Орган у коме се попуњавају радна места:
Министарство рада и социјалне политике-Инспекторат за рад, Београд, Немањина 22-26.

II Радна места које се попуњавају:
1. Радно место за студијско-аналитичке послове, у звању самостални саветник, Одељење за студијско-аналитичке послове - 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит и радно искуство у струци од најмање пет година.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о безбедности и здрављу на раду и познавање делокруга Инспектората за рад - усмено; вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Рузвелтова 61.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера назначених знања и вештина извршиће се у Београду, Рузвелтова број 61, први спрат, канцеларија 4, дана 20. маја 2011. године, са почетком у 9 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени, телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

2. Радно место инспектор рада у звању саветник, Одсек инспекције рада Сомбор - 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о раду, безбедности и здрављу на раду и општем управном поступку - усмено; вештина комуникације-усмено.
Место рада: Сомбор, Цара Уроша 5.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера назначених знања и вештина извршиће се у Сомбору, Цара Уроша 5, први спрат, канцеларија 118, дана 26. маја 2011. године, са почетком у 11 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени, телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

3. Радно место инспектор рада у звању саветник, Одсек инспекције рада Суботица - 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о раду, безбедности и здрављу на раду и општем управном поступку - усмено; вештина комуникације-усмено.
Место рада: Суботица, Трг Лазара Нешића 1.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера назначених знања и вештина извршиће се у Суботици, Трг Лазара Нешића број 1, четврти спрат, канцеларија 58, дана 19. маја 2011. године, са почетком у 12 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени, телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

4. Радно место инспектор рада у звању саветник, Одељење инспекције рада Шабац - 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о раду, безбедности и здрављу на раду и општем управном поступку - усмено; вештина комуникације-усмено.
Место рада: Шабац, Цара Душана 1/3 .
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера назначених знања и вештина извршиће се у Шапцу, Цара Душана број 1, трећи спрат, дана 25. маја 2011. године, са почетком у 11 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени, телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Министарство рада и социјалне политике, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

IV Лице које је задужено за давање обавештења: Олга Пуљевић, тел: 363-14-41, Министарство рада и социјалне политике.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

V Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду.

VIII Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Напомене:
-Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
-Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
-Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду као и непотпуне, неблаговремене, неразумљиве или недопуштене пријаве биће одбачене.
-Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.
-На web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs. можете погледати опис послова радног места.

 

претрага