ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 13.05.2011 Датум истека рока за пријављивање: 23.05.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл. 18. и 19. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава јавни конкурс за

попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија.

I. Орган у коме се радно место попуњава
Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша број 20.

II. Радно место које се попуњава:
Радно место за административне и канцеларијске послове, звање референт у Одсеку за заштиту имовине и остваривање алиментационих захтева у иностранству – Сектор за имовинско-правне послове – 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: средња стручна спрема - природног или друштвеног смера, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
– познавање прописа који регулишу систем државне управе – усмено;
– познавање прописа који регулишу област канцеларијског пословања – усмено;
– познавње рада на рачунару – практичним радом на рачунару;
– вештине комуникације – усмено.

III. Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија, 11000 Београд, Кнеза Милоша број 20, са назнаком: „За јавни конкурс”.

IV. Лица која су задужена за давање обавештења: Зора Амановић и Радојка Јакшић, телефон 011/3642-665.

V. Општи услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VI. Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава, је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

VII. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

VIII. Место рада: место рада је Београд, Кнеза Милоша број 20.

IX. Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на радном месту које се попуњава, провера познавања рада на рачунару – практичним радом на рачунару, обавиће се 1. јуном 2011. године, почев од 9 часова, у Палати „Србија” (СИВ), Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило), у просторијама Службе за управљање кадровима, други спрат, канцеларија број 269 (рачунарска учионица), о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.
Провера других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторијама Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша 20, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити усмено обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

Радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни од нос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика” и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.
На web страници Службе за управљање кадровима, кандидати који конкуришу могу се упознати и са описом послова за наведено радно место.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага