ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 13.05.2011 Датум истека рока за пријављивање: 23.05.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ДЕВИЗНИ ИНСПЕКТОРАТ, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05- исправка, 83/05- исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08 и 104/09) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07- пречишћен текст и 109/09), оглашава јавни конкурс за

– попуњавање извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:
Министарство Финансија-Девизни инспекторат, Београд, Кнеза Милоша 20.

II Радна места која се попуњавају:
Попуњава се извршилачко радно место за реализацију девизних и спољнотрговинских послова, звање сарадник, Одељење за посредну контролу – 5 извршилаца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовног-научног поља, друштвено хуманистичких наука на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о девизном пословању, с посебним освртом на поглавља: VIII- Девизна контрола и IX-Девизни инспекторат, као и Уредбе о ближим условима и начину вршења контроле девизног пословања резидената и нерезидената – провераваће се усменим путем; познавање рада на рачунару (excel) - провераваће се практичним путем и вештина комуникације провераваће се усмено- интервју.

Место рада: Београд, Кнеза Милоша 20.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера назначених знања и вештина извршиће се у Београду, Кнеза Милоша бр.20, други спрат, канцеларија број 266, дана 7. јуна 2011. године, са почетком у 10 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном или телеграмом на адресе које се навели у пријавама.

III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Министарство финансија-Девизни инспекторат, Кнеза Милоша бр. 20, 11 000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс“.

IV Лице које је задужено за давање обавештења: Мирјана Вујовић, тел.36 11 691, Министарство финансија-Девизни инспекторат.

V Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини или суду.

VIII Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

НАПОМЕНЕ:
- Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду као и непотпуне, неблаговремене, неразумњиве или недопуштене пријаве биће одбачене.
- Овај оглас објавњује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Данас“ и web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.
- На web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, можете погледати опис послова радног места.
- Сви термини којима су у овом конкурсу занимања изражена у мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род.

 

претрага