ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 20.05.2011 Датум истека рока за пријављивање: 30.05.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима, члана 17. став 1, члана 18. став 1, члана 19. став 1. и 2, члана 20. став 1. и 2. и члана 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место:
Служба за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

II Радно место које се попуњава:
1. Радно место за стручне послове подршке Високом службеничком савету и оглашавање положаја, у звању саветник, Група за подршку Високом службеничком савету, Сектор за правне, финансијске и опште послове – 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (Word, Internet).
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државним службеницима и подзаконских прописа који се односе на рад Високог службеничког савета, вештина комуникације и мотивација за рад – разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару (Word, Internet) – практичним радом на рачунару.

III Место рада: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком: „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења: Светлана Јововић, тел.: 011/313-09-02.

VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду.

IX Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

X Провера оспособљености, знања и вештина: са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, и уз које су приложени сви потребни докази, назначене вештине и знања биће проверавани у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Палата Србија, Булевар Михајла Пупина 2, у периоду од 8. до 10. јуна 2011. године, са почетком у 9 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на адресе које наведу у својим пријавама.

Напомене:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду као и непотпуне, неблаговремене, неразумљиве или недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.
На web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs. можете погледати опис послова радног места.

 

претрага