ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 17.05.2011 Датум истека рока за пријављивање: 25.05.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ, Булевар уметности 10, Београд оглашава исправку јавног конкурсa за попуњавање извршилачког радног места за подршку кадровским пословима, објављеног у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 33 од 17.маја 2011. године, у делу „ Огласи”, тако да у тексту под VIII - Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак уместо: „обавиће се 23. и 24. маја” стоји: „обавиће се 15. и 16. јуна 2011. године”.
Све остало остаје непромењено.

Исправка објављена у Службеном гласнику бр. 35/2011, датум: 24.05.2011.ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1, чл. 18. 19. 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 41/07 – пречишћен текст и 109/09), оглашава јавни конкурс за

попуњавање извршилачког радног места.

I. Орган у коме се попуњава радно место:
Завод за социјално осигурање, Булевар уметности 10, Београд.

II. Извршилачко радно место које се попуњава:
Радно место за подршку кадровским пословима, Група за опште правне, кадровске и финансијско материјалне послове, у звању сарадника – 1 извршилац.

Опис послова радног места: учествује у изради евиденција и ажурирању електронске базе података и води евиденционе послове о радно-правном статусу запослених; израђује типскa решења и уговорe из радних односа; припрема статистичке извештаје на основу службених евиденција о запосленима и израђује месечне извештаје o државним службеницима; прави, за сваки период оцењивања, листу којом се утврђују оцењивач и контролор за сваког државног службеника и о томе обавештава оцењиваче, контролоре и државне службенике; прати програм општег стручног усавршавања државних службеника и у вези са тим обавља административне послове; учествује у изради предлога акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места; обавља административне послове у поступцима јавних набавки и обавља и друге послове које одреди руководилац Групе.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру обрaзовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три године и најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
– познавање прописа који регулишу систем државне управе – усмено;
– познавање прописа који регулишу област канцеларијског пословања – усмено;
– познавње рада на рачунару – практичним радом на рачунару;
– вештине комуникације – усмено.

Место рада: Београд, Булевар уметности 10.

III. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним организацијама; доказ о радном искуству у струци. Уз пријаву на конкурс прилажу се докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

IV. Заједничко за сва радна места
Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

V. Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

VI. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Сузана Кркобабић, руководилац Групе за опште правне, кадровске и финансијско-материјалне послове, телефон 011/2017-123.

VII. Адреса на коју се подносе пријаве: Завод за социјално осигурање, Булевар уметности 10, Београд, са назнаком: „За јавни конкурс”.

VIII. Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак
У изборном поступку провера оспособљености, знања и вештине кандидата чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, обавиће се 23. и 24. маја 2011. године , са почетком у 10,00 часова, у просторијама Завод за социјално осигурање, Београд, Нови Београд, Булевар уметности 10, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом и телефоном на адресе и бројеве телефона које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:
За радно место радни однос се заснива на неодређено време.
За кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу обавезан је пробни рад у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Пријаве уз које нису проложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика”, и на интернет страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

 

претрага