ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 20.05.2011 Датум истека рока за пријављивање: 30.05.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Управа за заједничке послове републичких органа, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09) и члан 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

I Орган у коме се попуњавају радна места:
Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место шеф Одсека, у звању самостални саветник, Одсек за подршку раду писарница државних органа, Одељење за координацију и подршку развоју електронске управе, апликативну и техничку подршку, Сектор за информационо-комуникационе технологије - 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или организационе науке на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга рада Управе за заједничке послове републичких органа и познавање прописа из области рада државне управе и канцеларијског пословања - усмено; вештина комуникације – усмено; знање рада на рачунару – практични рад; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.

2. Радно место административни послови, у звању сарадник, Одсек за правне и опште послове, Одељење за правне, кадровске и опште послове, Сектор за правне и информационо-документационе и административне послове - 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке или менаџмент и бизнис на студијама I степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: стручна знања из области канцеларијског пословања - усмено; вештина комуникације – усмено; знање рада на рачунару – практични рад.

3. Радно место послови јавних набавки, у звању саветник, Одсек за јавне набавке добара, Одељење за јавне набавке, Сектор за правне и информационо-документационе и административне послове – 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, сертификат за службеника за јавне набавке, најмање три године радног искуства у струци.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из области јавних набавки и познавање прописа из области рада државне управе – усмено; вештина комуникације – усмено.

4. Радно место начелник Одељења, у звању виши саветник, Одељење за инвестициону изградњу, реконструкцију и адаптацију објеката, Сектор за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање – 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области грађевинско инжењерство или архитектура на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање седам година радног искуства у струци, лиценца инжењерске коморе, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга рада Управе за заједничке послове републичких органа и познавање прописа из области рада државне управе и грађевинарства - усмено; вештина комуникације – усмено; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару – практични рад.

5. Радно место начелник Одељења, у звању виши саветник, Одељење за инвестиционо и текуће одржавање објеката, инсталација и опреме, Сектор за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање – 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области грађевинско, машинско инжењерство или електротехничко и рачунарско инжењерство на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање седам година радног искуства у струци, државни стучни испит, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга рада Управе за заједничке послове републичких органа и познавање прописа из области рада државне управе и одржавања објеката и опреме - усмено; вештина комуникације – усмено; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару – практични рад.

6. Радно место начелник Одељења, у звању самостални саветник, Одељење саобраћаја, Сектор за послове саобраћаја – 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области саобраћајно или машинско инжењерство на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, возачки испит "Б" категорије.
У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга рада Управе за заједничке послове републичких органа и познавање прописа из области рада државне управе и безбедности саобраћаја на путевима - усмено; вештина комуникације – усмено; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару – практични рад.

7. Радно место начелник Одељења, у звању самостални саветник, Одељење одржавања, Сектор за послове саобраћаја – 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области саобраћајно или машинско инжењерство на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, положен возачки испит „Б“ категорије, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга рада Управе за заједничке послове републичких органа и познавање прописа из области рада државне управе и безбедности саобраћаја на путевима - усмено; вештина комуникације – усмено; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару – практични рад.

8. Радно место послови анализе и унапређења рада, у звању виши саветник, Сектор за репрезентативне објекте и биротехничке послове – 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање седам година радног искуства у струци, положен државни стручни испит.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из области рада државне управе и из области буџетског система - усмено; вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд, Немањина 22-26

IV Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс:
Управа за заједничке послове републичких органа , 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс“.

V Лица задужена за давање обавештења:
Зоран Димић, тел: 011/363-1198 и Љиљана Стоиљковић, тел: 011/363-1228, Управа за заједничке послове републичких органа.

VI ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Поред наведених доказа неопходно је приложити и:
- за радно место под редним бројем 1. Шеф Одсека , оригинал или оверену фотокопију сертификата о знању енглеског језика минимум ниво средњи I.
- за радно место под редним бројем 3.Послови јавних набавки, оригинал или оверену фотокопију сертификата за службеника за јавне набавке, односно уверење о положеном испиту за стицање сертификата за службеника за јавне набавке;
- за радно место под редним бројем 4.Начелник Одељења за инвестициону изградњу, реконструкцију и адаптацију објеката, оригинал или оверену фотокопију лиценце инжењерске коморе;
- за радно место под редним бројем 6.Начелник Одељења саобраћаја, оверену фотокопију возачке дозволе;
- за радно место под редним бројем 7.Начелник Одељења одржавања, оверену фотокопију возачке дозволе;

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини или суду.

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, разумљиве, уз који су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера назначених знања и вештина извршиће се у Београду, у периоду од 15.06.-17.06.2011.године у Палати Србија, Булевар Михаила Пупина бр.2, сала 269, о чему ће учесници конкурса бити обавештени, телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Напомене:
Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве биће одбачене.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“, и web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs. На наведеној web страници може се погледати опис послова за сва радна места.

 

претрага