ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 27.05.2011 Датум истека рока за пријављивање: 06.06.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима-пречишћен текст ("Службени гласник РС", бр. 41/07 и 109/09), директор Управе за трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

I. Орган у коме се радна места попуњавају
Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9.

II. Радна места које се попуњавају

- У ЦЕНТРАЛИ БЕОГРАД

1. Начелник Одељења, Одељење за финансијско планирање, управљање ликвидношћу и пословне процесе, звање виши саветник – 1 извршилац;

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке или из научно образовног поља природно-математичке или техничко-технолошке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, најмање 7 година радног искуства у струци, знање енглеског језика, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система, јавног дуга, девизног пословања и извршења буџета–усмено; познавање рада на рачунару–практичним радом на рачунару; знање енглеског језика-усмено; вештина комуникације-усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештина руковођења-писмено путем стандардизованих тестова.

2. Шеф Одсека, Одсек за оперативну систем-инжењерску подршку, Сектор за информационе технологије, звање виши саветник – 1 извршилац;

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика и најмање 7 година радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у, изборном поступку: познавање системско-техничких компоненти серверских система: storage, сервери, виртуализација – усмено; познавање енглеског језика - писмено (тестом); вештина комуникације-усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештина руковођења-писмено путем стандардизованих тестова.

3. Самостални аналитичар за извештавање, Одсек за извештавање о личним примањима, Сектор за обраду личних примања, звање самостални саветник – 1 извршилац;

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено–хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 5 година радног искуства у струци;
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област обраде личних примања – усмено; познавање рада на рачунару–практичним радом на рачунару; вештина комуникације-усмено;

4. Координатор набавки, Одсек за јавне набавке, Сектор за људске и материјалне ресурсе, звање самостални саветник – 1 извршилац;

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије–мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 5 година радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у, изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област јавних набавки –усмено; познавање рада на рачунару–практичним радом на рачунару; вештина комуникације-усмено.

III Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија – Управа за трезор, Централа Београд, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења: Драгица Чокановић, тел: 011/3202-319.

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 20. јуна 2011. године, са почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама Службе за управљање кадровима, адреса Булевар Михајла Пупина 2, источно крило и у просторијама Управе за трезор - Министарство финансија, адреса Поп Лукина 7-9. О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ
За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

 

претрага