ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 10.06.2011 Датум истека рока за пријављивање: 27.06.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА На основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл. 18. и 19. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

I. Орган у коме се радна места попуњавају
Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша бр 20.

II. Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за праћење прописа којима се утврђује финансирање надлежности Републике, звање самостални саветник у Одељењу буџета Републике Србије – Сектор буџета – 1 извршилац,

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање закона који се односе на финансирање надлежности Републике Србије - усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности – путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару – практичан рад на рачунару; вештина комуникације – усмено.

2. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове буџета и буџетску анализу, звање саветник у Групи за буџетске анализе – Одељење буџета Републике Србије - Сектор буџета – 1 извршилац,

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS Office).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који се односе на јавне финансије; планирање и анализа јавних расхода - усмено; познавање рада на рачунару – практичан рад на рачунару;вештине комуникације-усмено.

3. Радно место за подршку нормативним пословима, звање млађи саветник у Групи за израду прописа везаних за извршење буџета – Одељење буџета Републике Србије - Сектор буџета – 1 извршилац,

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима; познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа у области буџетског система који се односе на буџетско планирање, и планирање јавних расхода - усмено; познавање рада на рачунару – практичан рад; вештине комуникације-усмено.

4. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове у области буџетског система, звање саветник у Групи за буџетски систем – Сектор буџета – 1 извршилац,

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS Office).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа у области буџетског система и познавање делокруга рада Министарства финансија – усмено; познавање рада на рачунару – практичан рад на рачунару; вештине комуникације-усмено.

5. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове у области буџетског система, звање саветник у Групи за буџетски систем – Сектор буџета – 1 извршилац,

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS Office).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа у области финансирања локалне самоуправе - усмено; познавање рада на рачунару – практичан рад на рачунару; вештине комуникације-усмено.

6. Радно место за послове праћења система финансирања локалне власти и креирање информатичке подршке буџету Републике, звање саветник у Групи за праћење система финансирања локалне власти и информатичку подршку буџету Републике Србије – Сектор буџета – 1 извршилац,

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS Office).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање система финансирања локалне самоуправе и буџета Републике Србије –усмено; конципирање и реализација база података -писмено (симулација) и усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности – путем стандардизованих тестова; вештина комуникације-усмено; познавање рада на рачунару (MS Office, посебно програма „Еxcel“)- практичним радом на рачунару.

7. Радно место за послове одржавања и развоја информационог система, звање млађи саветник у Групи за праћење система финансирања локалне власти и информатичку подршку буџету Републике Србије – Сектор буџета – 1 извршилац,

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на студијама другог степена(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима; познавање рада на рачунару (MS Office).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: конципирање и реализација база података - писмено (симулација) и усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности –путем стандардизованих текстова; вештина комуникације - усмено; познавање рада на рачунару (MS Office, посебно програма „Еxcel“)- практичним радом на рачунару.

8. Радно место за студијско-аналитичке послове праћења извршења финансијских планова организација за обавезно социјално осигурање и праћење социјалних давања из буџета, звање млађи саветник у Групи за систем финансирања организација за обавезно социјално осигурање и праћење социјалних давања из буџета – Сектор буџета – 1 извршилац,

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање система обавезног социјалног осигурања и социјалних давања из буџета – усмено; познавање рада на рачунару – практичан рад на рачунару; вештине комуникације-усмено.

III Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија, 11000 Београд, Кнеза Милоша бр 20., са назнаком „За јавни конкурс”.

IV Лица која су задужена за давање обавештења: Зора Амановић и Радојка Јакшић, тел: 011/3642-665.

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава, је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Место рада: за сва радна места место рада је Београд, Кнеза Милоша бр 20.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на радним местима која се попуњавају, провера знања-познавања рада на рачунару-практичним радом на рачунару, као и вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности која се проверава путем стандардизованих текстова за радна места под редним бројем 1. 6. и 7., обавиће се почев од 11. јула 2011. године, почев од 9 часова, у Палати ''Србија'' (СИВ), Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило), у просторијама Службе за управљање кадровима, други спрат, канцеларија број 269 (рачунарска учионица), о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.
За кандидате, који успешно заврше проверу рада на рачунару, као и проверу вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања (за радна места под редним бројем 1. 6. и 7.), провера других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторијама Министарству финансија, Београд, Кнеза Милоша 20., с тим што ће кандидати о датуму и времену бити усмено обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни од нос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражени докази.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs. На web страници Службе за управљање кадровима, кандидати који конкуришу могу се упознати и са описом послова за наведена радна места.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага