ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 10.06.2011 Датум истека рока за пријављивање: 20.06.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ, на основу члана 54. Закона о државним службеницима, члана 17. став 1. члана 18. став 1, члана 19. став 1. и 2, члана 20. став 1. и 2. и члана 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава јавни конкурс за

попуњавање извршилачког радног места.

I. Орган у коме се попуњава радно место:
Јужнобачки управни округ, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10.

II. Радно место које се попуњава:
Радно место за евиденционе послове, у звању референт, Одсек за опште послове – 1 извршилац.
Услови: Гимназија или IV степен стручне спреме, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државним службеницима и подзаконских прописа који се односе на рад Јужнобачког управног округа, вештина комуникације и мотивација за рад – разговором; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару.

III. Место рада:
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10.

IV. Адреса на коју се подносе пријаве: Јужнобачки управни округ, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10, са назнаком: „За јавни конкурс”.

V. Лице задужено за давање обавештења: Горан Савић, телефон 021/421-786 лок.154.

VI. Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII. Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

VIII. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
– пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
– оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
– оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
– оверена фотокопија радне књижице;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту);
– оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду.

IX. Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

X. Провера оспособљености, знања и вештина: са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, и уз које су приложени сви потребни докази, назначене вештине и знања биће проверавани у просторијама Јужнобачког управног округа, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10, у периоду од 6. до 13. јула 2011. године, са почетком у 11 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном на адресе које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду као и непотпуне, неблаговремене, неразумљиве или недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Дневник” и web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs

 

претрага