ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 13.06.2011 Датум истека рока за пријављивање: 21.06.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ На основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима-пречишћен текст ("Службени гласник РС", бр. 41/07 и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ


I. Орган у коме се радно место попуњава
Министарство за Косово и Метохију, Београд
, Булевар Михаила Пупина2.

II. Радно место које се попуњава

1. Радно место Руководилац Групе, звање самостални саветник, под редним бројем 64. у Правилнику, у Групи за финансијско материјалне послове, у Секретаријату Министарства – 1 државни службеник.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет године, знање рада на рачунару
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање финансијско-материјалног пословања органа државне управе; познавање делокруга Министарства за КиМ, провераваће се усменим путем (разговор);
познавање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештина руковођења-писмено путем стандардизованих тестова; вештина комуникације провераваће се усмено.

III Место рада: Београд, Булевар Михаила Пупина 2

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство за Косово и Метохију, Булевар Михајила Пупина 2, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења: мр Ивица Лазовић, тел: 011/311-7174

Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у периоду од 11. до 15. јула 2011. године, са почетком у 10 часова, у Београду, у просторијама Министарства за Косово и Метохију Булевар Михајила Пупина бр. 2. о чему ће кандидати бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су доставили у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ
Радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Данас“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употрбљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага