ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 17.06.2011 Датум истека рока за пријављивање: 27.06.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Министарство економије и регионалног развоја, на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл. 18., 19., 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, бр. 41/07–пречишћен текст и 109/09) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

I. Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство економије и регионалног развоја , Београд, Булевар краља Александра бр. 15.

II. Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за аналитичке послове из области индустрије, звање млађи саветник, Одсек за индустријску политику и анализу по секторима индустрије, Одељење за индустријску политику и програмске мере, Сектор за управљање индустријским развојем - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање у оквиру образовног научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Сектор за управљање индустријским развојем, Стратегије Владе Републике Србије из области привреде, као и Националног програма интеграције Републике Србије у Европску унију – писмено путем теста и усмено; познавање прописа који регулишу област државне управе – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (Word i Excel); вештине комуникације – усмено.

2. Радно место за оцењивање усаглашености, звање саветник, Група за оцењивање усаглашености, Одељење за техничке прописе и оцењивање усаглашености, Сектор за инфраструктуру квалитета - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање области техничких прописа и стандарда, а посебно поступка оцењивања усаглашености – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – усмено; вештинa комуникације – усмено.

3. Радно место за координацију рада економских саветника, звање саветник, Сектор за билатералну економску сарадњу - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу област међународне економске сарадње и посебно познавање рада мешовитих међудржавних радних тела и организовања међународних сусрета – писмено путем теста и усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ о знању енглеског језика; вештинa комуникације – усмено.

4. Радно место за подршку пословима сектора из области економских односа са иностранством, звање референт, Сектор за билатералну економску сарадњу - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: средња стручна спрема друштвеног, техничког или економског смера или гимназија, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање институција и процедура у органима државне управе и канцеларијског пословања – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ о знању енглеског језика; вештинa комуникације – усмено.

5. Радно место за канцеларијске и евиденционе послове, звање референт, Сектор за мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: средња стручна спрема друштвеног, техничког или економског смера или гимназија, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области канцеларијског пословања – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештинa комуникације – усмено.

6. Радно место за опште аспекте сарадње са СТО, звање саветник, Група за Светску трговинску организацију, Сектор за мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне, политичке или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) осносно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци од чега најмање 1 година на пословима у вези СТО, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области међународне трговинске политике са посебним освртом на правила СТО – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – усмено; вештина комуникације – усмено.

7. Радно место за спровођење прве компоненте ИПА пројеката финансираних из фондова ЕУ, звање саветник, Одсек за ИПА пројекте, Одељење за политику регионалног развоја и ИПА пројекте, Сектор за регионални развој и унапређење предузетништва - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавања основа инструмента за претприступну помоћ Европске уније – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – усмено; вештина комуникације – усмено.

8. Радно место за развој политике МСПП и усклађивање са политикама Европске уније, звање самостални саветник, Одељење за политику развоја МСПП, Сектор за регионални развој и унапређење предузетништва - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање политике подршке МСПП у РС, познавање Акта о малим предузећима (SBA) ЕУ – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – усмено; вештина комуникације – усмено.

9. Радно место за подстицање запошљавања теже запошљивих лица и професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом, звање саветник, Одељење за активну политику запошљавања, Сектор за запошљавање - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа и стратешких докумената из обасти запошљавања – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ о познавању енглеског језика; вештина комуникације – усмено.

10. Радно место руководилац Групе, звање самостални саветник, Група за ИПА оперативни програм за развој људских ресурса, Сектор за запошљавање - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о потврђивању оквирног споразума између Владе РС и ЕУ о правилима за сарадњу о финансијској помоћи ЕЗ РС у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА), посебно компоненте која се односи на развој људских ресурса – писмено путем теста и усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика – писмено путем теста и усмено; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације – усмено.

11. Радно место за истраживање и развој туристичких производа, звање самостални саветник, Одељење за унапређење туристичких производа, истраживање тржишта и међународну сарадњу, Сектор за туризам - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци од чега најмање 1 година на пословима истраживања тржишта и унапређења стандарда у туризму, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање страног језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавања прописа који регулишу област туризма (Закон о туризму, Стратегија развоја туризма Републике Србије) – усмено; опште познавање Европских институција и међународних организација из области туризма – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (Word и Excel); знање страног језика – увидом у сертификат или други доказ о знању страног језика; вештина комуникације – усмено.

12. Радно место за планирање и припрему пројеката међународне помоћи, звање саветник, Одељење за унапређење туристичких производа, истраживање тржишта и међународну сарадњу, Сектор за туризам - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно научног поља друштвено хуманистичких наука или из уметничке, односно стручне области у оквиру образовно-уметничког поља уметности (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање страног језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавања прописа који регулишу област туризма (Закон о туризму, Стратегија развоја туризма Републике Србије) – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање страног језика – увидом у сертификат или други доказ о знању страног језика; вештина комуникације – усмено.

13. Радно место туристички инспектор за Расински и Косовско-Митровачки управни округ, звање саветник, Одељење туристичке инспекције Краљево, Сектор туристичке инспекције - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља природно-математичких, техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких или медицинских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о туризму – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
Место рада: Крушевац.

14. Радно место за послове пријема, анализе и одабира пројеката, звање саветник, Одељење за планирање, одабир и припрему пројеката, Сектор за Национални инвестициони план - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавања прописа који регулишу област јавних набавки (Закон о јавним набавкама и Уредба о поступку по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план спроводи) – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
Место рада: Београд, Ул. Влајковићева 10.

15. Радно место за аналитичко-финансијске послове, звање саветник, Одељење за материјално-финансијске послове, Секретаријат министарства - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавања прописа из области државне управе и прописа из области финансијског пословања државне управе – писмено путем теста и усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

16. Радно место за стручно-финансијске послове, звање сарадник, Одељење за материјално-финансијске послове, Секретаријат министарства - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: Стечено образовање из научне области економске науке на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавања прописа из области државне управе и прописа из области финансијског пословања државне управе – писмено путем теста и усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III. Место рада: Београд, Булевар краља Александра број 15, осим за радно место под редним бројем 13. и редним бројем 14.

IV. Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство економије и регионалног развоја, 11000 Београд, Булевар краља Александра број 15, са назнаком „За јавни конкурс“.

V. Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Наташа Велић, тел: 285-5264, и Марија Радовановић, тел: 285-5124.

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци; за радно место под редним бројем 3, 4. и 9. сертификат или други доказ о знању енглеског језика; за радно место под редним бројем 11. и 12. сертификат или други доказ о знању страног језика; за радно место под редним бројем 6. доказ о обављању послова у вези СТО у трајању од најмање 1 године; за радно место под редним бројем 11. доказ о обављању послова истраживања тржишта и унапређења стандарда у туризму у трајању од најмање 1 године.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа иста мора бити оверена у општини или суду.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у просторијама Министарства економије и регионалног развоја, Булевар краља Александра број 15, Београд, док ће се за радно место под редним бројем 13. изборни поступак спровести у Крушевцу, Ул. Балканска број 63, и то у периоду од 5. јула до 15. јула 2011. године, o чему ће учесници конкурса бити обавештени писменим путем на адресе које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:
За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

 

претрага