ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 01.07.2011 Датум истека рока за пријављивање: 11.07.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА, ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ – УПРАВА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС” бр.79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07 и 104/09) и чл. 17. став 1. и чл. 18., 19., 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС” бр.41/07 и 109/09) оглашава јавни конкурс за

попуњавање извршилачког радног места

I. Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу – Управа за људска и мањинска права, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2

II. Радно место које се попуњава:
Радно место за стручне и административно техничке послове за Савет Републике Србије за националне мањине и вођење регистра националних савета националних мањина, звање саветник, Група за избор и вођење регистра националних савета националних мањина, Сектор за заштиту права националних мањина – 1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о државној управи, Закона о општем управном поступку, Закона о управном спору, Закона о заштити права и слобода националних мањина, Закона о националним саветима националних мањина, вршиће се усменим путем. Познавање енглеског језика доказиваће се приложеним сертификатом или другим одговарајућим доказом. Познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару. Вештина комуникације и мотивација за рад провераваће се усменим путем– разговором.

III.Место рада:
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2

IV. Адреса на коју се подноси пријава:
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу – Управа за људска и мањинска права, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр.2., са назнаком „ за јавни конкурс“

V. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Ведрана Радојичић, тел: 011/ 311 25 10.

VI. Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса није раније престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.

VII. Рок за подношење пријаве: рок за подношење пријаве је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“

VIII: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима;оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци; оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању енглеског језика.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази подносе се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду.

IX. Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време. Кандидат који први пут заснивају радни однос у државном органу подлеже пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидиат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада.

X. Провера оспособљености, знања и вештина са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место обавиће се у просторијама Министарcтва за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу – Управа за људска и мањинска права, пети спрат, канцеларија 582, Нови Београд, Палата Србија, Булевар Михајла Пупина бр.2 у периоду од 18 до 21. јула, са почетком у 10 часова. Сви учесници конкурса биће обавештени о термину провере, телеграмом на адресу коју наведу у пријави.

Напомене:
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне, неблаговремене, неразумљиве или недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и wеб страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs

 

претрага