ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 13.07.2011 Датум истека рока за пријављивање: 21.07.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ, на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл. 18., 19., 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (,,Сл. гласник РС”, бр. 41/07–пречишћен текст и 109/09) оглашава јавни конкурс за

- попуњавање извршилачког радног места

I Орган у коме се радно место попуњава: Западнобачки управни округ, Сомбор, Трг цара Уроша 1.

II Радно место које се попуњава:
Шеф Одсека, у звању саветник, Одсек за опште послове - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о државним службеницима и подзаконских прописа који се односе на рад управних округа - провераваће се усменим путем; провера енглеског језика – усменим путем; познавање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештине руковођења провераваће се писмено, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације – интервју.

III Место рада: Сомбор, Трг цара Уроша 1.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Западнобачки управни округ, Сомбор, Трг цара Уроша 1, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Наташа Мирков, тел: 025/463-626.

VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима ( лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији оверенoj у општини или суду.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у просторијама Западнобачког управног округа, Трг цара Уроша 1, Сомбор и Служби за управљање кадровима, Булевар Михаила Пупина 2, (зграда СИВ-а ), Београд / 2 спрат сала 269, и то у периоду од 01. августа до 05. августа 2011. године, o чему ће учесници конкурса бити обавештени телефонским путем на бројеве које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:
За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Дневник“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

 

претрага