ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 08.07.2011 Датум истека рока за пријављивање: 25.07.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, На основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл. 18. и 19. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 41/07 и 109/09-пречишћен текст),
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

I. Орган у коме се радна места попуњавају
Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша бр 20.

II. Радна места која се попуњавају

1. Радно место – начелник Oдељења за организацију поступка оцењивања понуда и уговарање, звање виши саветник - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко- технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у струци, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање инструмента за претприступну помоћ ИПА и Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА)–усмено; познавање прописа везаних за јавне набавке у складу са процедурама за јавне набавке ЕУ–усмено; познавање принципа управљања пројектима финансираним из ЕУ средстава–усмено; познавање делокруга рада Министарства финансија-усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења-путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; знање енглеског језика-усмено; вештине комуникације-усмено.

2. Радно место за спровођење поступка оцењивања понуда и уговарање, звање самостални саветник у Одељењу за организацију поступка оцењивања понуда и уговарање - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање инструмента за претприступну помоћ ИПА и Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА) – усмено; познавање прописа везаних за јавне набавке у складу са процедурама за јавне набавке ЕУ–усмено; познавање принципа управљања пројектима финансираним из ЕУ средстава–усмено; познавање делокруга рада Министарства финансија-усмено; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; знање енглеског језика-усмено; вештине комуникације-усмено.

3. Радно место за припрему поступка оцењивања понуда и уговарање, звање саветник у Одељењу за организацију поступка оцењивања понуда и уговарање - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ – 3 извршиоца;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 година радног искуства у струци, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање инструмента за претприступну помоћ ИПА и Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА) – усмено; познавање прописа везаних за јавне набавке у складу са процедурама за јавне набавке ЕУ–усмено; познавање принципа управљања пројектима финансираним из ЕУ средстава–усмено; познавање делокруга рада Министарства финансија-усмено; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; знање енглеског језика-усмено; вештине комуникације-усмено.

4. Радно место за подршку припреми поступка оцењивања понуда и уговарање, звање млађи саветник у Одељењу за организацију поступка оцењивања понуда и уговарање - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ – 2 извршиоца;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање инструмента за претприступну помоћ ИПА и Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА) – усмено; познавање прописа везаних за јавне набавке у складу са процедурама за јавне набавке ЕУ–усмено; познавање принципа управљања пројектима финансираним из ЕУ средстава–усмено; познавање делокруга рада Министарства финансија-усмено; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; знање енглеског језика-усмено; вештине комуникације-усмено.

5. Радно место за контролу квалитета, звање самостални саветник у Групи за контролу квалитета у Одељењу за контролу квалитета, управљање ризиком и неправилностима - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко- технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање инструмента за претприступну помоћ ИПА и Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА) – усмено; познавање прописа везаних за јавне набавке у складу са процедурама за јавне набавке ЕУ–усмено; познавање принципа пројектног и финансијског управљања за пројекте финансиране из ЕУ средстава – усмено; познавање делокруга рада Министарства финансија-усмено; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; знање енглеског језика-усмено; вештине комуникације-усмено.

6. Радно место за оперативне послове контроле квалитета, звање саветник у Групи за контролу квалитета у Одељењу за контролу квалитета, управљање ризиком и неправилностима – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније - 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко- технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање инструмента за претприступну помоћ ИПА и Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА) – усмено; познавање прописа везаних за јавне набавке у складу са процедурама за јавне набавке ЕУ–усмено; познавање принципа пројектног и финансијског управљања за пројекте финансиране из ЕУ средстава – усмено; познавање делокруга рада Министарства финансија-усмено; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; знање енглеског језика-усмено; вештине комуникације-усмено.

7. Радно место - руководилац Групе за управљање ризиком и неправилностима, звање самостални саветник у Одељењу за контролу квалитета, управљање ризиком и неправилностима - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко- технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање инструмента за претприступну помоћ ИПА и Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА) – усмено; познавање прописа везаних за јавне набавке у складу са процедурама за јавне набавке ЕУ – усмено; познавање основних појмова ризика и неправилности према процедурама предвиђеним за пројекте финансиране из ЕУ средстава – усмено; познавање принципа пројектног и финансијског управљања за пројекте финансиране из ЕУ средстава– усмено; познавање делокруга рада Министарства финансија – усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења - путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; знање енглеског језика-усмено; вештине комуникације-усмено.

8. Радно место за управљање неправилностима и извештавање, звање самостални саветник у Групи за управљање ризиком и неправилностима у Одељењу за контролу квалитета, управљање ризиком и неправилностима - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко- технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање инструмента за претприступну помоћ ИПА и Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА)-усмено; познавање прописа везаних за јавне набавке у складу са процедурама за јавне набавке ЕУ – усмено; познавање основних појмова и процедура везаних за поступање са неправилности према процедурама предвиђеним за пројекте финансиране из ЕУ средстава – усмено; познавање принципа пројектног и финансијског управљања за пројекте финансиране из ЕУ средстава– усмено; познавање делокруга рада Министарства финансија-усмено; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; знање енглеског језика-усмено; вештине комуникације-усмено.

9. Радно место - шеф Одсека за управљање оперативним програмом ИПА компоненте за економски развој, звање самостални саветник у Одсеку за управљање оперативним програмом ИПА компоненте за економски развој – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније - 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко- технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање инструмента за претприступну помоћ ИПА и нарочито компоненте Регионални развој, Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА) – усмено; познавање процеса пројектног управљања, праћења и извештавања – усмено; познавање делокруга рада Министарства финансија – усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења - путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару;знање енглеског језика-усмено; вештине комуникације-усмено.

10. Радно место за послове управљања оперативним програмом ИПА компоненте за регионални развој, звање самостални саветник у Одсеку за управљање оперативним програмом ИПА компоненте за економски развој – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније - 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко- технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање инструмента за претприступну помоћ ИПА и нарочито компоненте Регионални развој, Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА) – усмено; познавање процеса пројектног управљања, праћења и извештавања – усмено; познавање делокруга рада Министарства финансија-усмено; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; знање енглеског језика-усмено; вештине комуникације-усмено.

11. Радно место за послове подршке оперативном програму ИПА компоненте за регионални развој, звање млађи саветник у Одсеку за управљање оперативним програмом ИПА компоненте за економски развој – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније - 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко- технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање инструмента за претприступну помоћ ИПА и нарочито компоненте Регионални развој, Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА) – усмено; познавање процеса пројектног управљања, праћења и извештавања – усмено; познавање делокруга рада Министарства финансија-усмено; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; знање енглеског језика-усмено; вештине комуникације-усмено.

12. Радно место за координацију припреме документације за јавне набавке и праћење пројеката и уговора, звање самостални саветник у Одељењу за припрему документације за јавне набавке, праћење пројеката и уговора -Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање инструмента за претприступну помоћ ИПА и Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА) – усмено; познавање прописа везаних за јавне набавке у складу са процедурама за јавне набавке ЕУ – усмено; познавање принципа управљања пројектима финансираним из ЕУ средстава – усмено; познавање принципа пројектног и финансијског управљања пројектима ЕУ – усмено; познавање делокруга рада Министарства финансија – усмено; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; знање енглеског језика-усмено; вештине комуникације-усмено.

13. Радно место за припрему документације за јавне набавке и праћење пројеката и уговора, звање саветник у Одељењу за припрему документације за јавне набавке, праћење пројеката и уговора - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ – 4 извршиоца;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 година радног искуства у струци, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање инструмента за претприступну помоћ ИПА и Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА) – усмено; познавање прописа везаних за јавне набавке у складу са процедурама за јавне набавке ЕУ – усмено; познавање принципа управљања пројектима финансираним из ЕУ средстава – усмено; познавање принципа пројектног и финансијског управљања пројектима ЕУ – усмено; познавање делокруга рада Министарства финансија – усмено; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; знање енглеског језика-усмено; вештине комуникације-усмено.

14. Радно место - руководилац Групе за финансијско управљање, звање самостални саветник у Одељењу за финансијско управљање, финансијску контролу и рачуноводство - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко- технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање инструмента за претприступну помоћ ИПА и Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА)– усмено; познавање процеса финансијског управљања, контроле и извештавања о пројектима финансираним из средстава ЕУ– усмено; познавање делокруга рада Министарства финансија– усмено; знање рада на рачунару– практичним радом на рачунару; знање енглеског језика– усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања,организационе способности и вештине руковођења– путем стандардизованих тестова; вештине комуникације – усмено.

15. Радно место - руководилац Групе за финансијску контролу, звање самостални саветник у Одељењу за финансијско управљање, финансијску контролу и рачуноводство - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко- технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање инструмента за претприступну помоћ ИПА и Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА) – усмено; познавање процеса финансијског управљања, контроле и извештавања о пројектима финансираним из средстава ЕУ– усмено;познавање делокруга рада Министарства финансија– усмено;знање рада на рачунару– практичним радом на рачунару;знање енглеског језика – усмено;вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештине руковођења– путем стандардизованих тестова;вештине комуникације – усмено.

16. За радно место- руководилац Групе за рачуноводство, звање самостални саветник у Одељењу за финансијско управљање, финансијску контролу и рачуноводство - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање инструмента за претприступну помоћ ИПА и Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА) – усмено; познавање прописа из области ревизије и рачуноводства – усмено; познавање процеса финансијског управљања, контроле и извештавања о пројектима финансираним из средстава ЕУ – усмено; познавање делокруга рада Министарства финансија – усмено; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештине руковођења – путем стандардизованих текстова; вештине комуникације – усмено.

III Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија, 11000 Београд, Кнеза Милоша бр 20., са назнаком „За јавни конкурс”.

IV Лица која су задужена за давање обавештења: Зора Амановић и Радојка Јакшић, тел: 011/3642-665.

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава, је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Место рада: за сва радна места место рада је Београд, Кнеза Милоша бр 20.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на радним местима која се попуњавају, провера знања рада на рачунару - практичним радом на рачунару, обавиће се у Палати ''Србија'', Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило), у периоду од 3. до 5. 8. 2011. године, у просторијама Службе за управљање кадровима, други спрат, канцеларија број 269 (рачунарска учионица), почев од 9 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на радним местима под редним бројем: 1, 7, 9, 14, 15. и 16, а који успешно заврше проверу знања рада на рачунару, провера вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења, путем стандардизованих тестова извршиће се у периоду од 3. до 5. 8. 2011. године, у Палати ''Србија'', Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило), у просторијама Службе за управљање кадровима, други спрат, канцеларија број 269 (рачунарска учионица), почев од 9 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.
За кандидате, који успешно заврше проверу знања рада на рачунару и проверу вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења, провера стручне оспособљености, знања и вештине комуникације кандидата наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, извршиће се у периоду од 8. до 19.8.2011. године, са почетком у 9 часова, у просторијама Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша 20., о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни од нос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs. На web страници Службе за управљање кадровима, кандидати који конкуришу могу се упознати и са описом послова за наведена радна места.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага