ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 08.07.2011 Датум истека рока за пријављивање: 18.07.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Министарство економије и регионалног развоја - Дирекција за мере и драгоцене метале на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл. 18, 19. и 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА


I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство економије и регионалног развоја - Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.

II Радна места која се попуњавају:

1. Начелник Одељења, звање виши саветник, Одељење за финансијско - материјалне послове - 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичне академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 7 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање једног страног језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о платама државних службеника и намештеника, Закона о буџетском систему и Закона о државној управи провераваће се усмено; познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провараваће се усмено; знање једног страног језика провераваће се увидом у сертификат или неки други доказ; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.


2. Радно место метролога за величине оптичког зрачења, звање самостални саветник, Група за оптичке и физичко - хемијске величине, Сектор за развој метрологије – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области електротехничког и рачунарског инжењерства или физичке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавања рада на рачунару, знање једног од светских језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања еталонирања мерила вршиће се практичним путем (симулација) и усмено; познавање Закона о метрологији провераваће се усмено; познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провараваће се усмено; знање једног од светских језика провераваће се увидом у сертификат или неки други доказ.


III Место рада: Београд, Мике Аласа 14.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лица која су задужена за давање обавештења: Вања Радојевић Милошевић, тел: 011/202-4432 и Соња Милојковић, тел: 011/202-4442.

Заједничко за сва радна места:

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује сручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); за радно место под редним бројем 1. оригинал или оверана фотокопија сертификата или другог доказа о познавању једног страног језика, а за радно место под редним бројем 2. оригинал или оверана фотокопија сертификата или другог доказа о познавању једног од светских језика.

Место, дан и време када ће се обавити провера оспособљености, знања и вештина у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места провера оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се:
- за радно место под редним бројем 1, почев од 27. јула 2011. године у Београду, у просторијама Службе за управљање кадровима, адреса Булевар Михајла Пупина 2, источно крило;
- за радно место под редним бројем 2. дана 6. септембра 2011. године у 10 часова у Београду, у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14,
o чему ће учесници конкурса бити обавештени на адресе које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:
Радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

 

претрага