ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 08.07.2011 Датум истека рока за пријављивање: 18.07.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА, 11000 Београд, Булевар краља Александра бр. 15 објављује исправку текста огласа.

У тексту огласа јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места у Министарству економије и регионалног развоја, који је објављен у листу „Службени гласник РС“ број 50 од 8. јула 2011. године, врши се исправка, и то:

1. у делу огласа стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном посупку, под редним бројевима 7. и 8. иза речи „писмено“ додају се речи „-путем теста и усмено“, под редним бројем 17. иза речи „Управљање пројектима“ додаје се реч: „- усмено“ и под редним бројем 18. иза речи „путем теста“ додају се речи „и усмено“.
2. у делу огласа који се односи на дан када ће се спровести провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку, речи „од 26. јула до 12. августа 2011. године“, замењују се речима: „од 11. до 19. августа и од 14. септембра до 7. октобра 2011. године“;

У осталом делу текст огласа јавног конкурса остаје непромењен.
(Исправка објављена у Сл.гласнику број 58/2011, дана 05.08.2011.)


Министарство економије и регионалног развоја, на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл. 18., 19., 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, бр. 41/07–пречишћен текст и 109/09) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

I. Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство економије и регионалног развоја , Београд, Булевар краља Александра бр. 15.

II. Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за аналитичке послове из области индустрије, звање млађи саветник, Одсек за индустријску политику и анализу по секторима индустрије, Одељење за индустријску политику и програмске мере, Сектор за управљање индустријским развојем - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање у оквиру образовног научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Сектор за управљање индустријским развојем, Стратегије Владе Републике Србије из области привреде, као и Националног програма интеграције Републике Србије у Европску унију – писмено путем теста и усмено; познавање прописа који регулишу област државне управе – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (Word i Excel); вештине комуникације – усмено.

2. Радно место за вођење регистара, звање сарадник, Одсек за регистре, пројекте и сарадњу са међународним организацијама, Сектор за инфраструктуру квалитета - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља техничко технолошких наука или друштвено хуманистичких наука на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језик.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање делокруга Сектора за инфраструктуру квалитета, области техничких прописа и стандарда, а посебно прописа о вођењу регистара који се односе на техничке прописе – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – усмено; вештинa комуникације – усмено.

3. Радно место за статистичке и евиденционе послове, звање сарадник, Одсек за управне и надзорне послове у области заложног права, финансијског лизинга и старих уметничких заната, Сектор за управне и надзорне послове у области привредних регистара - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено образовање на студијама првог степена из научне области правне или економске науке (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа о организацији и раду државне управе - усмено; познавање прописа из области привредних регистара (привредних субјеката, заложног права, финансијског лизинга) - усмено; познавање прописа из области старих и уметничких заната и послова домаће радиности - усмено; познавање прописа о канцеларијском пословању - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару (Word i Excel); познавање енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ о знању енглеског језика; вештина комуникације - усмено.

4. Радно место за послове сарадње са Немачком, Аустријом, Швајцарском, развијеним прекоокеанским земљама, Великом Британијом, Ирском и Скандинавским земљама, звање самостални саветник, Група за земље западне Европе и развијене прекоокеанске земље, Сектор за билатералну економску сарадњу - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање два страна језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу област међународне економске сарадње и посебно познавање рада, организација и садржај мешовитих међудржавних радних тела – писмено путем теста и усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање два страна језика – увидом у сертификат или други доказ о знању страних језика и усмено; вештинa комуникације – усмено.

5. Радно место за канцеларијске и евиденционе послове, звање референт, Група за спољнотрговински систем и мере заштите, Сектор за мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: средња стручна спрема друштвеног, техничког или економског смера или гимназија, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области канцеларијског пословања – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештинa комуникације – усмено.

6. Радно место за програмирање и синхронизацију треће компоненте ИПА пројеката финансираних из фондова ЕУ, звање саветник, Одсек за ИПА пројекте, Одељење за политику регионалног развоја и ИПА пројекте, Сектор за регионални развој и унапређење предузетништва - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља друштвено хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о потврђивању оквирног споразума између Владе РС и ЕУ о правилима за сарадњу о финансијској помоћи ЕЗ РС у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмената предприступне помоћи (ИПА) – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – усмено; вештина комуникације – усмено.

7. Радно место руководилац Групе, звање самостални саветник, Група за припрему пројеката, Одсек за планирање и имплементацију ИПА пројеката, Сектор за запошљавање - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање инструмената за претприступну помоћ Европске уније-писмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – писмено, путем теста; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације – усмено.

8. Радно место руководилац Групе, звање самостални саветник, Група за спровођење пројеката, Одсек за планирање и имплементацију ИПА пројеката, Сектор за запошљавање - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање инструмената за претприступну помоћ Европске уније-писмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – писмено, путем теста; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације – усмено.

9. Радно место за координацију спровођења оперативног програма, звање саветник, Група за ИПА оперативни програм за развој људских ресурса, Сектор за запошљавање - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) осносно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о потврђивању оквирног споразума између Владе РС и ЕУ о правилима за сарадњу о финансијској помоћи ЕЗ РС у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА), посебно компоненте која се односи на развој људских ресурса – писмено путем теста и усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – писмено, путем теста и усмено; вештина комуникације – усмено.

10. Радно место за правне послове, звање самостални саветник, Одељење за правне послове и категоризацију, Сектор за туризам - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена, (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) осносно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање страног језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о туризму - усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање страног језика – увидом у сертификат или други доказ о познавању страног језика; вештина комуникације – усмено.

11. Радно место за праћење и анализу ефеката реализованих пројеката, звање млађи саветник, Одсек за план и анализу, Одељење за стратегијски развој, план и анализу, Сектор за туризам - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о туризму - усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ о познавању енглеског језика; вештина комуникације – усмено.

12. Радно место за евиденционе и административне послове, звање референт, Одсек за план и анализу, Одељење за стратегијски развој, план и анализу, Сектор за туризам - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: средња стручна спрема, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области канцеларијског пословања – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештинa комуникације – усмено.

13. Радно место туристички инспектор – координатор за материјалне послове, звање самостални саветник, Одељење за координацију, студијско-аналитичке и правне послове, Сектор туристичке инспекције - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно – научног поља природно-математичких наука, техничко-технолошких наука, друштвено-хуманистичких наука, медицинских наука или наука безбедности на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци од чега најмање 1 година на инспекцијским пословима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку познавање Закона о туризму и Стратегије развоја туризма Републике Србије – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

14. Радно место туристички инспектор за Колубарски управни округ, звање саветник, Одсек туристичке инспекције Београд, Одељење туристичке инспекције Београд, Сектор туристичке инспекције - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља природно-математичких, техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких или медицинских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о туризму – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
Место рада: Ваљево.

15. Радно место туристички инспектор за Пчињски, Косовски и Косовско-Поморавски управни округ, звање саветник, Одељење туристичке инспекције Краљево, Сектор туристичке инспекције - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља природно-математичких, техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких или медицинских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о туризму – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
Место рада: Бујановац,

16. Радно место за студијско-аналитичке послове, звање млађи саветник, Одељење за планирање, одабир и припрему пројеката, Сектор за Национални инвестициони план - 2 извршиоца.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавања прописа који регулишу област планирања, одабира и припреме пројеката (Уредба о поступку по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план спроводи) – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
Место рада Београд, Ул. Влајковићева 10.

17. Радно место за стручну подршку пословима конторле, звање млађи саветник, Одсек за контролу спровођења пројеката, одељење за реализацију пројеката, Сектор за Национални инвестициони план – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на студијама другог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о планирању и изградњи, Закона о јавним набавкама, FIDIC-a и Управљања пројектима; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
Место рада Београд, Ул. Влајковићева 10.

18. Радно место за развој кадрова, стручно усавршавање и оцењивање, звање саветник, Одељење за управљање кадровима, Секретаријат Министарства – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање прописа који регулишу област стручног усавршавања и оцењивања државних службеника – писмено, путем теста; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

19. Радно место за стручну подршку финансијским пословима, звање млађи саветник, Одељење за материјално-финансијске послове, Секретаријат Министарства – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, занње и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавања прописа из области државне управе и прописа из области финансијског пословања државне управе – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

20. Радно место интерни ревизор, звање саветник, Група интерне ревизије – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено - финансијским пословима, положен државни стручни испит, положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, знање рада на рачунару, познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање прописа који регулишу област буџетског пословања и интерне ревизије и општа знања из области државне управе - усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ о познавању енглеског језика и усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III. Место рада: Београд, Булевар краља Александра број 15, осим за радно место под редним бројем 14, 15, 16. и 17.

IV. Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство економије и регионалног развоја, 11000 Београд, Булевар краља Александра број 15, са назнаком „За јавни конкурс“.

V. Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Драгана Маркићевић, тел: 285-5158 и Наташа Велић, тел: 285-5264.

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци; за радно место под редним бројем 3, 11. и 20. сертификат или други доказ о знању енглеског језика; за радно место под редним бројем 4. и 10. сертификат или други доказ о знању страног језика; за радно место под редним бројем 13. доказ о радном искуству на инспекцијским пословима од најмање 1 године; за радно место под редним бројем 20. доказ о најмање 3 године радног искуства у струци на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено - финансијским пословима, као и доказ о положеном испиту за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа иста мора бити оверена у општини или суду.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у просторијама Министарства економије и регионалног развоја, Булевар краља Александра број 15, Београд, док ће се за радно место под редним бројем 14. изборни поступак спровести у Ваљеву, Ул. Карађорђева 31, а за радно место под редним бројем 15. у Канцеларији службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа у Бујановцу (зграда општине Бујановац), Ул. Карађорђа Петровића 115, и то у периоду од 26. јула до 12. августа 2011. године, o чему ће учесници конкурса бити обавештени писменим путем на адресе које су навели у пријавама.

НАПОМЕНЕ:
За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

 

претрага