ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 13.07.2011 Датум истека рока за пријављивање: 21.07.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (''Службени гласник РС'', бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08 и 104/09) и чл.17. став 1, 18., 19.став 1. и 2., 20. став 1. и 2. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (''Службени гласник РС '' бр. 41/07 и 109/09-измене и допуне), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава:

Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина 22-26.

II. Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за правне послове у области људских ресурса, у звању самостални саветник, Одељење за људске ресурсе, Секретаријат министарства - 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу област државне управе - усмено, знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару и вештине комуникације-усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у Београду, у просторијама Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Немањина 22-26, дана 28.07.2011.године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телеграма на адресе које наведу у својим пријавама.

2. Радно место за послове праћења реализације годишњег програма радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта Републике Србије, у звању саветник, Одељење за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, Управа за пољопривредно земљиште - 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке на студијама другог степена (академски назив: дипл. инжењер пољопривреде-мастер, стручни назив: дипл. инжењер пољопривреде-специјалиста, стручни назив: струк. инжењер пољопривреде-специјалиста), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу област заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта - усмено, познавање Закона о општем управном поступку-усмено, знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару и вештине комуникације-усмено.

Место рада: Београд, Обилићев венац 9-11.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у Београду, у просторијама Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Немањина 22-26, дана 29.07.2011.године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телеграма на адресе које наведу у својим пријавама.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

Oпшти услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и тече почев од наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у ''Службеном гласнику Републике Србије''.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради, или решење да је нераспоређен.
Уколико се уз пријаву на конкурс прилажу фотокопије доказа, исте морају бити оверене у општини или суду.

Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Секретаријат министарства, Београд, Немањина 22-26, са назнаком '' За јавни конкурс''.

Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Снежана Ценић, тел: 361-62-84, и Маја Наков, тел:361-63-08.

НАПОМЕНЕ:

За оглашена радна места радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговоремене пријаве биће одбачене.

Овај оглас се објављује у ''Службеном гласнику Републике Србије'', дневном листу ''Политика'' и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs на којој се може погледати опис послова за оглашена радна места.

 

претрага