ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 13.07.2011 Датум истека рока за пријављивање: 21.07.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 17. став 1, чл. 18. 19. и 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава јавни конкурс за

– попуњавање извршилачких радних места.

I. Орган у коме се радно место попуњава:
Завод за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице број 5, Београд

II. Радна места која се попуњавају:
1. Радно место за регистровање пријава права индустријске својине, звање референт, у Одељењу за регистре у Сектору за регистре, правне и финансијске послове у Заводу за интелектуалну својину – 1 извршилац.

Услови: Средња стручна спрема друштвеног смера, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару (МS Office).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (МS Office), симулацијом – практичним радом на рачунару; стручне оспособљености и знања: познавање Уредбе о канцеларијском пословању, Закона о општем управном поступку и закона из области индустријске својине (Закона о патентима, Закона о жиговима, Закона о индустријском дизајну и Закона о ознакама географског порекла) и Закона о републичким административним таксама – писмено – тестом и усмено; вештине комуникације – усмено.

2. Радно место за регистровање признатих права, звање референт, у Одељењу за регистре у Сектору за регистре, правне и финансијске послове у Заводу за интелектуалну својину – 1 извршилац.

Услови: Средња стручна спрема друштвеног смера, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару (МS Office).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Уредбе о канцеларијском пословању, Закона о општем управном поступку и закона из области индустријске својине (Закона о патентима, Закона о жиговима, Закона о индустријском дизајну и Закона о ознакама географског порекла) и Закона о републичким административним таксама провераваће се писменим путем – тестом и усмено. Познавање рада на рачунару (МS Office) провераваће се симулацијом – практичним радом на рачунару. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

Заједничко за сва радна места

III. Место рада: Кнегиње Љубице 5, Београд.

IV. Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Завод за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице број 5, Београд, са назнаком: „За јавни конкурс”.

V. Лице које је задужено за давање обавештења: Слободан Јевтић, телeфон 011/202-5861.

VI. Услови за рад на раднoм месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII. Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

VIII. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази подносе се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду.

IX. Трајање радног односа: За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

X. Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера оспособљености, знања и вештина ће се обавити у периоду од 1. до 5. августа, са почетком у 10 часова, у згради Завода за интелектуалну својину – Кнегиње Љубице број 5, први спрат, просторија 120.
Сви учесници конкурса биће обавештени о термину провере, телеграмом на адресу коју наведу у пријави.

НАПОМЕНЕ:
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика”, и web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

 

претрага