ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 22.07.2011 Датум истека рока за пријављивање: 08.08.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА На основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл. 18. и 19. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 41/07 и 109/09-пречишћен текст),
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

I. Орган у коме се радна места попуњавају
Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша бр 20.

II. Радна места која се попуњавају

1. Радно место за финансијско управљање и контролу, звање самостални саветник - Секретаријат – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци на пословима ревизије, финансијске и интерне контроле или финансијско-рачуноводственог пословања, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област финансијског управљања и контроле, планирања и извршавања буџета, финансирања и рачуноводства–усмено; рад на пословима ревизије, финансијске и интерне контроле или финансијско-рачуноводственог пословања –увидом у оверену потврду о радном искуству од најмање 5 година на поменутим пословима; вештина комуникације-усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности-посредно путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару.

2. Радно место – начелник Одељења за управне послове, звање виши саветник - Сектор за имовинско-правне послове – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државној управи и Закона о општем управном поступку – усмено; познавање Закона о средствима у својини Републике Србије, Закона о расправљању имовинских односа насталих самовласним заузећем земљишта у друштвеној својини (сада државној), Закона о грађевинском земљишту, Закона о експропријацији, Закона о задругама и Закона о промету непокретности–усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно путем стандардизованих тестова; вештина комуникације – усмено; познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару.

3. Радно место за управне и студијско-аналитичке послове из области имовинског права, звање самостални саветник у Одељењу за управне послове - Сектор за имовинско – правне послове – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државној управи и Закона о општем управном поступку – усмено; познавање Закона о средствима у својини Републике Србије, Закона о расправљању имовинских односа насталих самовласним заузећем земљишта у друштвеној својини (сада државној), Закона о грађевинском земљишту и Закона о експропријацији – усмено; вештина комуникације – усмено; познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару.

4. Радно место за управно – надзорне послове, звање саветник у Групи за управно – надзорне послове - Сектор за имовинско – правне послове – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државној управи и Закона о општем управном поступку – усмено; вештина комуникације – усмено; познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару.

5. Радно место – руководилац Групе за интерну ревизију, звање виши саветник – 1 извршилац:

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у струци на пословима ревизије, финансијске и интерне контроле или финансијско-рачуноводственог пословања, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област ревизије, финансирања и рачуноводства–усмено; рад на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено – финансијским пословима –увидом у оверену потврду о радном искуству од најмање 7 година на поменутим пословима; вештина комуникације-усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару.

6. Радно место за интерну ревизију, звање самостални саветник у Групи за интерну ревизију - 2 извршиоца;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко- технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, од чега 3 године на пословима ревизије, финансијске и интерне контроле или финансијско-рачуноводственог пословања, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област ревизије, финансирања и рачуноводства–усмено; рад на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено – финансијским пословима – увидом у оверену потврду о радном искуству од најмање 5 година од чега 3 године на поменутим пословима; вештина комуникације-усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности - посредно путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару.

III Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија, 11000 Београд, Кнеза Милоша бр 20., са назнаком „За јавни конкурс”.

IV Лица која су задужена за давање обавештења: Зора Амановић и Радојка Јакшић, тел: 011/3642-665.

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Учесници конкурса који конкуришу за радно место под редним бројем 5. потребно је да доставе и доказ о радном искуству на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима од 7 година; а учесници конкурса који конкуришу за радно место под редним бројем 6. потребно је да доставе поред доказа о радном искуству од најмање 5 година у струци и доказ о радном искуству од 3 године на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима.
Место рада: за сва радна места место рада је Београд, Кнеза Милоша бр 20.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на радним местима која се попуњавају, провера знања рада на рачунару - практичним радом на рачунару, обавиће се у Палати ''Србија'', Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило), у периоду од 23. до 24. 8. 2011. године, у просторијама Службе за управљање кадровима, други спрат, канцеларија број 269 (рачунарска учионица), почев од 10 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на радним местима под редним бројем: 1, 2, 5, и 6, а који успешно заврше проверу знања рада на рачунару, провера вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења, путем стандардизованих тестова извршиће се 23. и 24. 8. 2011. године, у Палати ''Србија'', Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило), у просторијама Службе за управљање кадровима, други спрат, канцеларија број 269 (рачунарска учионица), о чему ће учесници конкурса бити обавештени.
За кандидате, који успешно заврше проверу знања рада на рачунару и проверу вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења, провера стручне оспособљености, знања и вештине комуникације кандидата наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, извршиће се у просторијама Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша 20., о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни од нос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs. На web страници Службе за управљање кадровима, кандидати који конкуришу могу се упознати и са описом послова за наведена радна места.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага