ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 15.07.2011 Датум истека рока за пријављивање: 25.07.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСВО ПРАВДЕ на основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 17. став 1, чл.18, 19, 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС” бр. 41/07 и 109/09-измене и допуне), оглашавају јавни конкурс за пријем у радни однос

попуњавање извршилачких радних места

I. Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство правде, Београд, ул. Немањина бр. 22–26

II. Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за кадровске послове правосудних органа, Одсек за кадровске, аналитичке и послове правосудне страже – Сектор за правосуђе, саветник, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања из области радно-правних односа (Закон о раду, Закон о државној управи, Закон о уређењу судова и Закон о државним службеницима) – провераваће се усмено; вештина комуникације провераваће се усмено-интервју.

2. Радно место за међународну сарадњу, Одсек за нормативне послове и међународну сарадњу – Сектор за нормативне послове и међународну сарадњу, саветник, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања из области међународне сарадње (познавање: међународног јавног права – Бечка конвенција и остале конвенције, међународних организација и институција Европске уније) – провераваће се усмено; енглески језик – писмено (превод); вештина комуникације провераваће се усмено – интервју.

3. Радно место за међународну правну помоћ у кривичним стварима, Одсек за међународну правну помоћ у кривичним стварима – Сектор за нормативне послове и међународну сарадњу, саветник, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, познавање једног страног језика.
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања из области међународне правне помоћи у кривичним стварима (Закон о међународној правној помоћи у кривичним стварима и међународни уговори којим се регулише међународна правна помоћ у кривичним стварима) – провераваће се усмено; вештина комуникације провераваће се усмено – интервју.

4. Радно место за административне послове у кривичној правној помоћи, Одсек за међународну правну помоћ у кривичним стварима – Сектор за нормативне послове и међународну сарадњу, референт, 1 извршилац.
Услови: Средња стручна спрема у четворогодишњем трајању или гимназија, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, познавање једног страног језика.
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања из области канцеларијских и административних послова – провераваће се усмено; вештина комуникације провераваће се усмено-интервју.

5. Радно место за имовинско-правне послове
, Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове – Сектор за материјално-финансијске послове, самостални саветник, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – писмено, путем стандардизованих тестова; стручна знања из области имовинско-правних односа (Закон о средствима у својини Републике Србије, Закон о становању и Закон о планирању и изградњи) – провераваће се усмено; вештина комуникације провераваће се усмено – интервју.

6. Радно место за послове заступања и сарадње са Европским судом за људска права, Одсек за заступање и праћење извршавања пресуда Европског суда за људска права – Сектор за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права, саветник, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен правосудни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – писмено, путем стандардизованих тестова; стручна знања из области људских права (познавање Европске конвенције о људским правима и основним слободама, као и пресуда Европског суда за људска права донетих против Републике Србије) – усмено; енглески језик – усмено (превод); вештина комуникације провераваће се усмено – интервју.

7. Радно место за припрему садржаја за интерну презентацију сајта Министарства, Секретаријат Министарства правде, сарадник, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области Економске науке на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању од најмање три године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунар.
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања из области интернет технологија везаних за сајт – провераваће се усмено; вештина комуникације провераваће се усмено – интервју.

Заједничко за сва радна места

III. Са кандидатима чије пријаве буду благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера стручне оспособљености, знања и вештина биће обављена у периоду од 15. августа до 9. септембра 2011. године са почетком у 9 часова, у просторијама Службе за управљање кадровима у Београду, Булевар Михаила Пупина број 2, источни улаз, други спрат и просторијама Министарства правде у Београду, Немањина бр. 22–26. О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени путем телеграма на адресе које наведу у својим пријавама и на контакт бројеве телефона.

IV. Остали општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

V. Трајање рада и место рада: рад на свим радним местима се заснива на неодређено време. Место рада за сва радна места је Београд, Немањина бр. 22–26.

VI. Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство правде,. Немањина бр. 22–26, 11000 Београд, са назнаком: „За јавни конкурс – назив радног места на које се конкурише”.

VII. Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријава: кандидати су дужни да своје пријаве на конкурс доставе у року од 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Кандидати који се пријављују на више радних места, за свако радно место подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

VIII. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
– потписана пријава на конкурс са назнаком радног места;
– потписана биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
– оригинал уверења о држављанству или фотокопија оверена у суду или општини;
– оригинал извода из матичне књиге рођених или фотокопија оверена у суду или општини;
– фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема оверена у суду или општини;
– фотокопија радне књижице оверена у суду или општини;
– оригинал доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или фотокопија оверена у суду или општини;
– оригинал уверење о положеном правосудном испиту или фотокопија оверена у суду или општини;
– оргинал сертификат или други доказ о познавању страног језика или фотокопија оверена у суду или општини, и
– оригинал доказа о радном искуству у струци (потврде бивших послодаваца или решења и уговори о раду) или фотокопија оверена у суду или општини.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

IX. Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Драгана Дујин и Весна Стојковић, контакт број телефона: 011/3622-159.
За радна места под бројем 4. и 5. познавање једног страног језика провераваће се увидом у сертификат или други доказ.

НАПОМЕНЕ:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у суду или општини, биће одбачене.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”, у дневном листу „Политика„ и на сајту Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, где можете погледати описе послова за сва радна места.

 

претрага