ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 20.07.2011 Датум истека рока за пријављивање: 29.07.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА на основу члана 54. став 1. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС" број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007-измена и 67/2007 исправка, 116/2008 и 104/2009), члана 17. став 1, члана 18, члана 19. став 1. и члана 20. став 1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 41/2007-пречишћен текст и 109/2009), оглашава јавни конкурс за

- попуњавање извршилачких радних места.

I Орган у коме се радна места попуњавају :
Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања, Шабац, Хајдук Вељкова 4-6.

II Радна места која се попуњавају:
1. Радно место за одобравање плаћања у Групи за одобравање плаћања - Сектор за одобравање плаћања подстицаја, звање саветник - 2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или из научне области ветеринарске науке на студијама другог степена (интегрисане академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање управног поступка и познавање из области управљања фондовима ЕУ, посебно пете компоненте инструмента за претприступну помоћ ЕУ провераваће се усмено; познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.

2. Радно место руководилац Групе у Групи за управљање дуговима - Сектор за економско-финансијске послове, звање самостални саветник - један извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из области буџетског система Републике Србије провераваће се усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења провераваће се писменo - путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.

3. Радно место за администрацију системско-техничке подршке у Групи за техничку и системску подршку - Сектор за информационе технологије, звање референт - 1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршена средња стручна школа у четворогодишњем трајању друштвеног, природног или техничког смера или гимназије друштвеног или природног смера, радно искуство у струци од најмање 2 године, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из области системско-техничке администрације провераваће се писмено-путем симулације; познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.

4. Радно место руководилац Групе у Групи за рачуноводство аграрних плаћања и текућег финансирања - Сектор за правне и опште послове, звање самостални саветник - 1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) , односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 5 година, oд чега 3 године на рачуноводственим пословима, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из области буџетског система Републике Србије , рачуноводствa и ревизијe провераваће се усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења провераваће се писменo - путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.

5. Радно место за обраду финансијске документације у Групи за рачуноводство аграрних плаћања и текућег финансирања - Сектор за правне и опште послове, звање референт - 1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршена средња стручна школа у четворогодишњем трајању друштвеног, природног или техничког смера или гимназије друштвеног или природног смера, радно искуство у струци од најмање 2 године, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из области рачуноводствa провераваће се усмено; познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.

6. Радно место руководилац групе у Групи за интерну ревизију, звање виши саветник - 1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке или из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 7 године на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено – финансијским пословима и положен испит за овлашћеног ревизора у јавном сектору, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из области буџетског система Републике Србије и ревизије у јавном сектору провераваће се усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења провераваће се писменo - путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.

7. Радно место – интерни ревизор у Групи за интерну ревизију, звање самостални саветник - 1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке или из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година од чега 3 године искуства на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено – финансијским пословима и положен испит за овлашћеног ревизора у јавном сектору, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из области буџетског система Републике Србије и ревизије у јавном сектору провераваће се усмено; познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.

III Место рада: Шабац, Хајдук Вељкова 4-6.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде-Управа за аграрна плаћања, 15 000 Шабац, Хајдук Вељкова 4-6, са назнаком „ Јавни конкурс за попуњавање радних места“.

V Лице задужено за давање обавештења: Весна Тршић Бошковић, дипл. правник, телефон број 015/367-573, e-mail: vesna.tboskovic@uap.gov.rs

VI Заједничко за сва радна места:
Општи услови за запослење на свим радним местима:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престао радни однос због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

VIII Докази који се прилажу приликом пријаве на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- уверење о држављанству;
- извод из матичне књиге рођених;
- дипломa којом се потврђује стручна спрема;
- фотокопија радне књижице;
- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;
- доказ о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се види на којим пословима и са којим нивоом образовања, односно стручном спремом је стечено радно искуство)
- доказ о положеном испиту за овлашћеног ревизора у јавном сектору (за радна места Руководилац Групе и интерни ревизор у Групи за интерну ревизију)
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној од стране суда или општине.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, и уз које су приложени сви потребни докази, а који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручне оспособљености, знања и вештина обавиће се у периоду од 15.08.2011. године до 19.08.2011. године у просторијама Управе за аграрна плаћања, Шабац, Хајдук Вељкова 4-6. Провера вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештине руковођења - путем стандардизованих тестова за раднa местa руководилац Групе за управљање дуговима, руководилац Групе за рачуноводство аграрних плаћања и текућег финансирања и руководилац Групе за интерну ревизију, обавиће се у просторијама Службе за управљање кадровима, Београд, Михаила Пупина број 2. О тачном датуму и времену провере учесници конкурса биће обавештени телеграмом на адресе наведене у пријави.

Напомена:
За сва радна места, радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене закључком.
Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве са навођењем уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Данас“ и web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

 

претрага