ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 01.08.2011 Датум истека рока за пријављивање: 09.08.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ВЕРА И ДИЈАСПОРЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр.79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл. 18., 19., 20., 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС” брoj 41/07 –пречишћен текст и 109/09) оглашава јавни конкурс за

- попуњавање извршилачког радног места у Министарству вера и дијаспоре.

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство вера и дијаспоре, Београд, Ул. Васе Чарапића број 20.

II Радно место које се попуњава:
Радно место за припрему анализа и опште послове, звање саветник, Одсек за правне и опште послове, Секретаријат министарства – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу област државне управе – усмено; познавање Закона о заштити података о личности – усмено; вештина комуникације – усмено.

III Место рада
Београд, Ул. Васе Чарапића број 20.

IV Aдреса на које се подносе пријаве:
Министарство вера и дијаспоре, 11 000 Београд, Ул. Васе Чарапића број 20, са назнаком ,,За јавни конкурс”.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Славица Спахић, Министарство вера и дијаспоре, тел. 3202-951.

Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава:
рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа иста мора бити оверена у општини или суду.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у просторијама Министарства вера и дијаспоре, Васе Чарапића број 20, Београд, и то у периоду од 13. до 16. септембра 2011. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени писменим путем на адресе које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:
За радно место за припрему анализа и опште послове радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији, овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.

Овај оглас објављује се у ,,Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу ,,Политика” и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

 

претрага