ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 29.07.2011 Датум истека рока за пријављивање: 15.08.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА На основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл. 18. и 19. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 41/07 и 109/09-пречишћен текст),
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

I. Орган у коме се радна места попуњавају
Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша бр 20.

II. Радна места која се попуњавају

1. Радно место за нормативне послове рачуноводства и ревизије, звање саветник у Групи за рачуноводство и ревизију- Сектор за финансијски систем - 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци знање енглеског језика и знање рада на рачунару (MS Office).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о рачуноводству и ревизији-усмено; познавање прописа из области финансијског система- усмено; познавање делокруга рада Министарства финансија-усмено; знање рада на рачунару (MS Office)-практичним радом на рачунару; знање енглеског језика-усмено; вештине комуникације-усмено.

2. Радно место – руководилац Групе за хартије од вредности и тржиште капитала, звање виши саветник у Сектору за финансијски систем – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у струци, знање енглеског језика и знање рада на рачунару (Microsost Office tools, Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената - усмено; познавање прописа из области финансијског система-усмено; познавање делокруга рада Министарства финансија-усмено; знање рада на рачунару (MS Office,Internet)-практичним радом на рачунару;знање енглеског језика-усмено;вештине комуникације-усмено;вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења-провера посредно путем стандардизованих тестова.

3. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове из области хартија од вредности и тржишта капитала, звање самостални саветник у Групи за хартије од вредности и тржиште капитала- Сектор за финансијски систем – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, знање енглеског језика и знање рада на рачунару (Microsost Office tools, Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената - усмено; познавање прописа из области финансијског система - усмено; познавање делокруга рада Министарства финансија-усмено;знање рада на рачунару (MS Office,Internet)-практичним радом на рачунару;знање енглеског језика-усмено; вештине комуникације-усмено.

4. Радно место – руководилац Групе за банкарство, звање виши саветник у Сектору за финансијски систем – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у струци, знање енглеског језика и знање рада на рачунару (Microsost Office tools, Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о банкама - усмено; познавање прописа из области финансијског система - усмено; познавање делокруга рада Министарства финансија-усмено;знање рада на рачунару (MS Office toоls,Internet)-практичним радом на рачунару; знање енглеског језика-усмено; вештине комуникације-усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења-провера посредно путем стандардизованих тестова.

5. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове из области банкарског система и осигурања депозита, звање самостални саветник у Групи за банкарство - Сектор за финансијски систем – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, знање енглеског језика и знање рада на рачунару (Microsost Office tools, Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о банкама - усмено; познавање прописа из области финансијског система - усмено; познавање делокруга рада Министарства финансија-усмено;знање рада на рачунару (MS Office toоls,Internet)-практичним радом на рачунару;знање енглеског језика-усмено; вештине комуникације-усмено.

6. Радно место – руководилац Групе за платни систем, звање виши саветник у Сектору за финансијски систем, - 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у струци, знање енглеског језика и знање рада на рачунару (Microsost Office tools, Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о платном промету - усмено; познавање прописа из области финансијског система - усмено; познавање делокруга рада Министарства финансија-усмено;знање рада на рачунару (MS Office toоls,Internet)-практичним радом на рачунару;знање енглеског језика-усмено; вештине комуникације-усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења-провера посредно путем стандардизованих тестова.

7. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове из области платног система, звање самостални саветник у Групи за платни систем - Сектор за финансијски систем - 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, знање енглеског језика и знање рада на рачунару (Microsost Office tools, Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о платном промету - усмено; познавање прописа из области финансијског система - усмено; познавање делокруга рада Министарства финансија-усмено;знање рада на рачунару (MS Office toоls,Internet)-практичним радом на рачунару;знање енглеског језика-усмено; вештине комуникације-усмено.

8. Радно место – руководилац Групе за осигурање и лизинг, звање виши саветник у Сектору за финансијски систем - 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у струци, знање енглеског језика и знање рада на рачунару (Microsost Office tools, Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о осигурању - усмено; познавање Закона о финансијском лизингу - усмено; познавање делокруга рада Министарства финансија-усмено;знање рада на рачунару (MS Office toоls,Internet)-практичним радом на рачунару; знање енглеског језика-усмено; вештине комуникације-усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења-провера посредно путем стандардизованих тестова.

9. Радно место за нормативне и студијско - аналитичке послове из области осигурања и лизинга, звање самостални саветник у Групи за осигурање и лизинг - Сектор за финансијски систем - 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, знање енглеског језика и знање рада на рачунару (Microsost Office tools, Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о осигурању - усмено; познавање Закона о финансијском лизингу - усмено; познавање делокруга рада Министарства финансија-усмено; знање рада на рачунару (MS Office toоls,Internet)-практичним радом на рачунару; знање енглеског језика-усмено; вештине комуникације-усмено.

III Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија, 11000 Београд, Кнеза Милоша бр 20., са назнаком „За јавни конкурс”.

IV Лица која су задужена за давање обавештења: Зора Амановић и Радојка Јакшић, тел: 011/3642-665.

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Место рада: за сва радна места место рада је Београд, Кнеза Милоша бр 20.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на радним местима која се попуњавају, провера знања рада на рачунару - практичним радом на рачунару, обавиће се у Палати ''Србија'', Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило), дана 31. августа 2011. године, у просторијама Службе за управљање кадровима, други спрат, канцеларија број 269 (рачунарска учионица), почев од 9 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на радним местима под редним бројем: 2, 4, 6, и 8, а који успешно заврше проверу знања рада на рачунару, провера вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења, посредно путем стандардизованих тестова извршиће се 31. августа 2011. године, у Палати ''Србија'', Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило), у просторијама Службе за управљање кадровима, други спрат, канцеларија број 269 (рачунарска учионица), о чему ће учесници конкурса бити обавештени.
За кандидате, који успешно заврше проверу знања рада на рачунару и проверу вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења, провера стручне оспособљености, знања и вештине комуникације кандидата наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, извршиће се у просторијама Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша 20., о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни од нос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs. На web страници Службе за управљање кадровима, кандидати који конкуришу могу се упознати и са описом послова за наведена радна места.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага