ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 27.07.2011 Датум истека рока за пријављивање: 04.08.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ, на основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", број 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08 и 104/09), члана 17. став 1, члана 18 став 1, члана 19. став 1. и 2, члана 20. став 1. и 2. и члана 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима ("Службени гласник РС", број 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I. Орган у коме се попуњавају радна места:

Министарство рада и социјалне политикe, Београд, Немањина 22-26.

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за нормативне и управне послове у области рада и права по основу рада, звање саветник - Група за област рада и права по основу рада, Одсек за унапређење области рада и права по основу рада у земљи и иностранству у Сектору за рад, 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о раду и Закона о општем управном поступку - усмено, знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера назначених знања и вештина извршиће се у Београду, Теразије број 41, трећи спрат, дана 2. септембра 2011. године, са почетком у 9 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени, телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

2. Радно место за послове развоја система у области зарада и плата у јавним службама
, звање самостални саветник - Група за зараде и плате у јавним службама, Одсек за социјални дијалог, колективно преговарање и зараде у Сектору за рад, 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије–мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет година, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из области буџетског система,прописа из области зарада и прописа из области плата у јавним службама - усмено, познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера назначених знања и вештина извршиће се у Београду, Теразије број 41, трећи спрат, дана 2. септембра 2011. године, са почетком у 9 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени, телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

3. Радно место за управне послове, звање саветник - Одељење за управне послове у области социјалнe заштитe у Сектору за бригу о породици и социјалну заштиту, 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из области социјалне заштите - усмено, познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.
Место рада: Београд, Македонска 4.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера назначених знања и вештина извршиће се у Београду, Теразије број 41, трећи спрат, дана 7. септембра 2011. године, са почетком у 9 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени, телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

4. Радно место за подршку финансијским пословима, звање млађи саветник - Група за финансијско планирање и финансијско оперативне послове у Сектору за бригу о породици и социјалну заштиту, 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о буџетском систему- усмено, знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера назначених знања и вештина извршиће се у Београду, Теразије број 41, трећи спрат, дана 7. септембра 2011. године, са почетком у 9 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени, телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

5. Радно место за унапређење области очувања традиција ослободилачких ратова
, звање саветник - Одсек за нормативне и студијско-аналитичке послове у Сектору за борачко-инвалидску заштиту, 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање енглеског језика, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из области борачко-инвалидске заштите- усмено, познавање енглеског језика – увидом у приложени документ (уверење, сертификат или други одговарајући документ), знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.
Место рада: Београд, Македонска 4.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера назначених знања и вештина извршиће се у Београду, Теразије број 41, трећи спрат, дана 8. септембра 2011. године, са почетком у 9 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени, телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

6. Радно место за подршку у области програмирања и припреме пројеката, звање млађи саветник - Група за припрему пројеката финансираних из ЕУ у Одељењу за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте, 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или природно-математичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање енглеског језика и знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање процеса управљања пројектима финансираних из фондова ЕУ - усмено, знање енглеског језика - увидом у приложени документ (уверење, сертификат или други одговарајући документ), знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера назначених знања и вештина извршиће се у Београду, Теразије број 41, трећи спрат, дана 29. августа 2011. године, са почетком у 9 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени, телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

7. Радно место за статистичко-евиденционе послове у области спровођења и праћења спровођења пројеката, звање млађи сарадник - Група за спровођење и праћење спровођења пројеката финансираних из ЕУ у Одељењу за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте, 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године, девет месеци радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање енглеског језика и знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање ИПА процедура - усмено, знање енглеског језика - увидом у приложени документ (уверење, сертификат или други одговарајући документ), знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера назначених знања и вештина извршиће се у Београду, Теразије број 41, трећи спрат, дана 29. августа 2011. године, са почетком у 9 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени, телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

8. Радно место инспектор рада, звање саветник, Одељење инспекције рада Крагујевац у Инспекторату за рад, 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о раду, безбедности и здрављу на раду и општем управном поступку – усмено, вештина комуникације и процена мотивације за рад-усмено.
Место рада: Крагујевац, Саве Ковачевића 7 .
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера назначених знања и вештина извршиће се у Крагујевцу, Саве Ковачевића број 7, први спрат, канцеларија број 5, дана 1. септембра 2011. године, са почетком у 11 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени, телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Министарство рада и социјалне политике, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

IV Лице које је задужено за давање обавештења: Олга Пуљевић, тел: 363-14-41, Министарство рада и социјалне политике.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

V Остали општи услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VI Рок за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. За радна места под тачком 5, 6 и 7, уз пријаву на конкурс се подноси оригинал или оверена фотокопија документа (уверење, сертификат или други одговарајући документ) о познавању, односно знању енглеско језика.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду.

VIII Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Напомене:
-Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
-Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
-Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду као и непотпуне, неблаговремене, неразумљиве или недопуштене пријаве биће одбачене.
-Овај конкурс се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Данас“ и web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.
-На web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs можете погледати опис послова оглашених радих места.

 

претрага