ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 27.07.2011 Датум истека рока за пријављивање: 11.08.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Министарство здравља, на основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1, чл. 18, 19, 20. и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство здравља, Београд, Немањина 22-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за праћење рада и квалитета здравствене службе у примарној здравственој заштити, Одсек за примарну здравствену заштиту – Сектор за организацију здравствене службе и здравствену инспекцију, звање саветник, - 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 5 година, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања која ће се проверавати: познавање Закона о здравственој заштити и Закона о здравственом осигурању - усмено; вештина комуникације и мотивисаност – усмено.

2. Радно место за правне послове у области здравствене заштите, Одсек за секундарну и терцијарну здравствену заштиту – Сектор за организацију здравствене службе и здравствену инспекцију, звање самостални саветник, - 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања која ће се проверавати: познавање Закона о здравственој заштити и Закона о здравственом осигурању - усмено; вештина комуникације и мотивисаност – усмено.

3. Радно место за праћење рада здравствене службе у секундарној и терцијарној здравственој заштити, Одсек за секундарну и терцијарну здравствену заштиту – Сектор за организацију здравствене службе и здравствену инспекцију, звање саветник – 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 5 година, положен државни стручни испит, најмање 3 година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања која ће се проверавати: познавање Закона о здравственој заштити и Закона о здравственом осигурању - усмено; вештина комуникације и мотивисаност – усмено.

4. Радно место за праћење квалитета здравствене заштите Одсек за секундарну и терцијарну здравствену заштиту – Сектор за организацију здравствене службе и здравствену инспекцију, звање саветник, - 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 5 година, положен државни стручни испит, најмање 3 година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања која ће се проверавати: познавање Закона о здравственој заштити и Закона о здравственом осигурању - усмено; вештина комуникације и мотивисаност – усмено.

5. Радно место за стручне послове у области унапређења здравствене заштите, Одсек за секундарну и терцијарну здравствену заштиту – Сектор за организацију здравствене службе и здравствену инспекцију, звање млађи саветник, - 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од 1 године или најмање 5 година радног стажа у државним органима и познавање рада на рачунару
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања која ће се проверавати: познавање Закона о здравственој заштити и Закона о здравственом осигурању - усмено; вештина комуникације и мотивисаност – усмено.

6. Радно место за анализу и праћење стања у области програмске здравствене заштите, Одсек за програмску здравствену заштиту и развој људских ресурса – Сектор за организацију здравствене службе и здравствену инспекцију, звање самостални саветник, - 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 5 година, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања која ће се проверавати: познавање Закона о здравственој заштити и Закона о здравственом осигурању - усмено; вештина комуникације и мотивисаност – усмено.

7. Радно место за праћење стања у области програмске здравствене заштите, Одсек за програмску здравствену заштиту и развој људских ресурса – Сектор за организацију здравствене службе и здравствену инспекцију, звање саветник, - 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 5 година, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања која ће се проверавати: познавање Закона о здравственој заштити и Закона о здравственом осигурању - усмено; вештина комуникације и мотивисаност – усмено.

8. Радно место за послове у области здравствене заштите угрожених популационих група, Одсек за програмску здравствену заштиту и развој људских ресурса – Сектор за организацију здравствене службе и здравствену инспекцију, звање сарадник - 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из области економске или правне науке на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три године, најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања која ће се проверавати: познавање Закона о здравственој заштити и Закона о здравственом осигурању - усмено; вештина комуникације и мотивисаност – усмено.

9. Радно место инспектор за производњу и промет опојних дрога и прекурсора, Одељење за опојне дроге и прекурсоре – Сектор за организацију здравствене службе и здравствену инспекцију, звање саветник - 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области фармацеутске науке, технолошке науке или хемијске науке на студијама другог степана (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, знање рада на рачунару и знање енглеског језика
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - достављањем сертификата или др. доказа; стручна знања која ће се проверавати: познавање Закона о здравственој заштити и Закона о здравственом осигурању - усмено; вештина комуникације и мотивисаност – усмено.

10. Радно место инспектор за лекове и медицинска средства (фармацеутски инспектор), Одсек за инспекцију за лекове и медицинска средства – Сектор за организацију здравствене службе и здравствену инспекцију, звање саветник - 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области фармацеутске или медицинске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, знање енглеског језика и знање рада на рачунару
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика– достављањем сертификата или др. доказа; стручна знања која ће се проверавати: познавање Закона о здравственој заштити и Закона о здравственом осигурању - усмено; вештина комуникације и мотивисаност – усмено.

11. Радно место за припрему/програмирање и праћење ИПА пројеката, Одсек за европске интеграције, планирање, припрему и праћење ИПА пројеката – Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу, звање млађи саветник - 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке, фармацеутске науке, организационих наука, правне науке, економске науке или науке за менаџмент на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од 1 године или најмање 5 година радног стажа у државним органима, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару
У изборном поступку проверавају се: знање енглеског језика – писмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – писмено, путем стандардизованих тестова; стручна знања која ће се проверавати: познавање Закона о здравственој заштити, Закона о здравственом осигурању, План развоја здравствене заштите и Инструмент за претприступну помоћ ИПА- усмено; вештина комуникације и мотивисаност – усмено.

12. Радно место за хармонизацију прописа са прописима Европске Уније и подршку у припреми и праћењу ИПА пројеката, Одсек за европске интеграције, планирање, припрему и праћење ИПА пројеката – Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу, звање млађи саветник - 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од 1 године или најмање 5 година радног стажа у државним органима, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару
У изборном поступку проверавају се: знање енглеског језика – писмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – писмено, путем стандардизованих тестова; стручна знања која ће се проверавати: познавање Закона о здравственој заштити, Закона о здравственом осигурању, План развоја здравствене заштите и Инструмент за претприступну помоћ ИПА- усмено; вештина комуникације и мотивисаност – усмено.

13. Радно место руководилац Групе за спровођење ИПА пројеката и међународну сарадњу – Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу, звање самостални саветник - 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке, правне науке, политичких наука или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару
У изборном поступку проверавају се: знање енглеског језика – писмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – писмено, путем стандардизованих тестова; стручна знања која ће се проверавати: познавање Закона о здравственој заштити, Закона о здравственом осигурању, План развоја здравствене заштите и Инструмент за претприступну помоћ ИПА- усмено; вештина комуникације и мотивисаност – усмено.

14. Радно место за спровођење ИПА пројеката, Група за спровођење ИПА пројеката и међународну сарадњу – Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу, звање самостални саветник - 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области за заштиту животне средине, медицинске науке, фармацеутске науке, правне науке, политичке науке, економске науке или науке за менаџмент на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару
У изборном поступку проверавају се: знање енглеског језика – писмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – писмено, путем стандардизованих тестова; стручна знања која ће се проверавати: познавање Закона о здравственој заштити, Закона о здравственом осигурању, План развоја здравствене заштите и Инструмент за претприступну помоћ ИПА- усмено; вештина комуникације и мотивисаност – усмено.

15. Радно место за послове планирања и израде буџета, Група за финансијско планирање и припрему буџета – Сектор за финансирање у здравству, звање саветник - 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од једне године или најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – писмено, путем стандардизованих тестова; стручна знања која ће се проверавати: познавање Закона о буџетском систему и Закона о буџету - усмено; вештина комуникације и мотивисаност – усмено

16. Радно место за припрему, извршење и праћење буџета, Група за извршење буџета – Сектор за финансирање у здравству, звање референт - 1 извршилац

Услови: Средња стручна спрема економског смера, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци, знање рада на рачунару
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања која ће се проверавати: познавање Закона о буџету и Правилник о систему извршења буџета Републике Србије - усмено; вештина комуникације и мотивисаност – усмено

17. Радно место руководилац Групе за јавне набавке и Национални инвестициони план – Сектор за финансирање у здравству, звање самостални саветник - 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година и познавање рада на рачунару
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – писмено, путем стандардизованих тестова; стручна знања која ће се проверавати: познавање Закона о буџетском систему и Закона о буџету - усмено; вештина комуникације и мотивисаност – усмено

III Место рада: Београд, Немањина 22-26, а за радна места под редним бројем 9. и 10. ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд

IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство здравља, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења:
Аурелија Бокшан и Рајка Перуновић , тел: 011/2656-330.

VI ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. Пријава кандидата садржи: име и презиме кандидата, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава на конкурс са назнаком радног места; потписана биографија и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде бивших послодаваца или решења и уговори о раду); оригинал или оверена фоотокопија сертификата или другог доказа о познавању енглеског језика . Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, иста мора бити оверена у општини или суду.

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера струне оспособљености, знања и вештина обављаће се почев од 1. септембра 2011.године до 1. октобра 2011.године са почетком у 9 часова, у просторијама Службе за управљање кадровима, адреса Булевар Михаила Пупина бр. 2, Н.Београд и просторијама Министарства здравља адреса Немањина 22-26, Београд. О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени путем телеграма на адресе које наведу у својим пријавама и на контакт бројеве телефона.

Напомене: За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Кандидати који конкуришу на више радних места у оквиру једног органа, за свако радно место подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Неблаговремене, неопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, биће одбачене.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“, и web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs. На наведеној web страници може се погледати опис послова за сва радна места.

 

претрага