ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 27.07.2011 Датум истека рока за пријављивање: 04.08.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

УПРАВА ЗА ДИГИТАЛНУ АГЕНДУ У МИНИСТАРСТВУ КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И ИНФОМАЦИОНОГ ДРУШТВА, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС” бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 17. став 1. и чл. 18, 19. и 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државни органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09-исправка), оглашава јавни конкурс за

попуњавање извршилачког радног места.

I. Орган у коме се радно место попуња:
Управа за Дигиталну агенду у Министарству културе, информисања и инфомационог друштва, Београд, Дечанска 8а.

II. Радно место које се попуњава:
Радно место за планирање пројеката финансираних из фондова ЕУ, звање саветника, у Групи за управљање пројектима финансираних из фондова ЕУ, Сектор за одрживи развој Дигиталне агенде – 1 извршилац.
Опис послова радног места: Израђује прилоге за релевантна програмска и стратешка документа за финансирање из ЕУ фондова; израђује предлоге пројеката и пратеће пројектне документације у одговарајућем формату, у складу са процедурама; планира и обезбеђује средства неопходна за национално суфинансирање пројеката; учествује у изради извештаја о процесу програмирања пројеката и, по потреби, учествује у раду релевантих одбора за праћење; спроводи активности за обезбеђивање видљивости пројеката који се финансирају из средстава ЕУ; спроводи правила и принципе неопходне за успостављање, функционисање и одрживост система децентрализованог управљања средствима ЕУ и обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економских наука, на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; радно искуство у струци од најмање три године; положен државни стручни испит, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавања имплементираних инфраструктурних пројеката е-Управе – усмено, познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, вештине комуникације – усмено, знање енглеског језика – писмено (превод у оба смера) и усмено.

III. Место рада: Београд, Дечанска 8а.

IV. Адреса на коју се подноси пријава:
Управа за Дигиталну агенду у Министарству културе, информисања и информационог друштва, 11000 Београд, Дечанска 8а, са назнаком: „За јавни конкурс“.

V. Лице задужено за давање обавештења:
Ружица Нелки, телефон 3340-361.

VI. Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се од 5. септембра 2011. године, са почетком у 9,00 часова, у просторијама Управе за Дигиталну агенду, Београд, Дечанска 8а, о чему ће учесници конкурса бити благовремено обавештени писменим путем на адресе које су навели у својим пријавама.

НАПОМЕНА:
За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 (шест) месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном лист „Данас” и web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs. На наведеној web страници може се погледати опис послова за сва радна места.

 

претрага