ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 24.08.2011 Датум истека рока за пријављивање: 01.09.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима, члана 17. став 1., члана 18. став 1., члана 19. став 1. и 2., члана 20. став 1. и 2. и члана 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава се:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место:
Toплички управни округ, Прокупље, Таткова број 2.

II Радно место које се попуњава:
Радно место за канцеларијске послове, у звању референт, Одсек за опште послове – 1 извршилац.

Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера или гимназија, положен државни стручни испит и најмање две године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државним службеницима и подзаконских прописа који се односе на рад Топличког управног округа, вештина комуникације и мотивација за рад – разговором; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару.

III Место рада:
Прокупље, Таткова број 2.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Топлички управни округ, Прокупље, Таткова број 2 , са назнаком: „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења: Светлана Петровић, телефон 027/329-903 .

VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду.

IX Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

X Провера оспособљености, знања и вештина: са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, и уз које су приложени сви потребни докази, назначене вештине и знања биће проверавани у просторијама Топличког управног округа, Прокупље, Таткова број 2, дана 13.09.2011. године, са почетком у 13 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном или путем поште на адресе које наведу у својим пријавама.

Напомене:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду као и непотпуне, неблаговремене, неразумљиве или недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Народне новине“ и web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

 

претрага