ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 16.08.2011 Датум истека рока за пријављивање: 31.08.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, на основу члана 54. Закона о државним службеницима (''Службени гласник РС'', бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1, члана 18., члана 19. став 1. и 2., члана 20. став 1. и 2. и члана 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (''Службени гласник РС '' бр. 41/07 и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места:

Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина 22-26.

II. Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за анализу ефеката мера за унапређење и промоцију пољопривредно-прехрамбених производа, звање самостални саветник, Одсек за аналитику и статистику у Сектору за пољопривредну политику и међународну сарадњу - 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке на студијама другог степена (академски назив: дипл. инжењер пољопривреде-мастер, стручни назив: дипл. инжењер пољопривреде-специјалиста, стручни назив: струк. инжењер пољопривреде - специјалиста), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, или из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање основних принципа маркетинга и промоције пољопривредно-прехрамбених производа-усмено; познавање основних принципа анализе тржишта-усмено; опште познавање елемената Заједничке пољопривредне политике Европске уније-усмено; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; знање енглеског језика-усмено и вештине комуникације-усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

2. Радно место шеф Одсека за планирање и праћење руралног развоја, звање виши саветник, у Сектору за пољопривредну политику и међународну сарадњу - 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке - одсек за ратарство и повртарство или из научне области економске науке или из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 7 година, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа ЕУ у области заједничке пољопривредне политике и политике безбедности хране - усмено; познавање Националног програма руралног развоја Србије -усмено; познавање предприступног фонда ЕУ за подршку руралном развоју (IPARD)-усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења-писмено путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; знање енглеског језика-усмено и вештине комуникације-усмено.

Место рада: Београд, Обилићев венац 9-11.

3. Радно место шеф Одсека за мултилатералну међународну сарадњу, звање самостални саветник, Одељење за међународну сарадњу у Сектору за пољопривредну политику и међународну сарадњу - 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), или из научне области ветеринарске науке на студијама другог степена (интегрисане академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа ЕУ у области заједничке пољопривредне политике, политике безбедности хране и сродних политика - усмено; познавање правила, принципа и споразума Светске трговинске организације из области пољопривреде, ветеринарске, фитосанитарне политике и политике безбедности хране-усмено; познавање основа рада међународних организација у области пољопривреде (FAO, IPPC, OIE, Codex Alimentarius)-усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења-писмено путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; знање енглеског језика-усмено и вештине комуникације-усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

4. Радно место за прилагођавање аграрне политике и других релевантних политика политикама ЕУ, звање самостални саветник, Одсек за мултилатералну међународну сарадњу, Одељење за међународну сарадњу у Сектору за пољопривредну политику и међународну сарадњу - 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), или из научне области ветеринарске науке на студијама другог степена (интегрисане академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа ЕУ у области заједничке пољопривредне политике, политике безбедности хране и сродних политика - усмено; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; знање енглеског језика-усмено и вештине комуникације-усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

5. Радно место за аналитичке и евиденционе послове из области трговине и електронске трговине, звање млађи саветник, Одељење за трговину и услуге у Сектору за трговину, услуге, цене и заштиту потрошача - 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске или организационе науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од 1 године или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит; знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу област трговине и електронске трговине и познавање Закона о државној управи - усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено и вештине комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

6. Радно место за праћење и анализу стања у области заштите потрошача, звање млађи саветник, Одељење за заштиту потрошача, Одсек за развој политике заштите потрошача у Сектору за трговину, услуге, цене и заштиту потрошача - 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске или организационе науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од 1 године или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу област трговине и заштите потрошача и познавање Закона о државној управи – усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – усмено и вештине комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

7. Радно место за финансијске послове, звање млађи саветник, Одељење за финансијско-материјалне послове у Сектору за економско-финансијске послове - 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од 1 године или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему, Уредбе о буџетском рачуноводству и Закона о платама државних службеника и намештеника - усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару и вештине комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

8. Радно место за финансијско оперативне послове-ликвидатор, звање млађи сарадник, Одељење за финансијско-материјалне послове у Сектору за економско-финансијске послове - 1 извршилац.
.
Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године, радно искуство у струци од девет месеци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит и знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему, Уредбе о буџетском рачуноводству и Закона о платама државних службеника и намештеника - усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару и вештине комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

9. Радно место за саветодавне послове у области безбедности хране, економике и управљања пројектима, звање виши саветник, у Управи за ветерину - 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на студијама другог степена (интегрисане академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или из научне области економске науке или из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 7 година, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање домаћих и међународних прописа који регулишу област ветеринарства, добробит животиња и безбедност хране-усмено; познавање прописа у области финансијског управљања, планирања и извршавања буџета-усмено; познавање принципа управљања пројектима финансираним из фондова ЕУ и других међународних извора финансирања-усмено; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; знање енглеског језика-усмено и вештине комуникације-усмено.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада бр.1.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

Oпшти услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 15 дана и тече почев од наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у ''Службеном гласнику Републике Србије''.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради, или решење да је нераспоређен.
Уколико се уз пријаву на конкурс прилажу фотокопије доказа, исте морају бити оверене у општини или суду.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места на која конкуришу, провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у Београду, у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило) и просторијама Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Немањина 22-26, у периоду од 19.09.-23.09.2011.године. О тачном датуму и времену учесници конкурса биће обавештени путем телеграма на адресе које наведу у својим пријавама.

Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Секретаријат министарства, Београд, Немањина 22-26, са назнаком '' За јавни конкурс''.

Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Љиљана Аларгић, тел: 362-19-58, и Маја Наков, тел: 361-63-08.

НАПОМЕНЕ:

За сва оглашена радна места радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, биће одбачене.

Овај оглас се објављује у ''Службеном гласнику Републике Србије'', дневном листу ''Данас'' и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs на којој се може погледати опис послова за оглашена радна места.

 

претрага