ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 19.08.2011 Датум истека рока за пријављивање: 29.08.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (''Сл.гласник РС'' бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 17. став 1 и члана 18, 19 и 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (''Службени гласник РС'', бр.41/07-пречишћен текст и 109/09-измене и допуне) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места

1. Орган у коме се радно место попуњава: Мачвански управни округ, Шабац, Господар Јевремова 6/3.

2. Радно место које се попуњава:

Радно место за финансијско-материјалне послове, разврстано у звање сарадник, Одсек за опште послове – 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: Стручна знања из области финансијско-материјалних послова, усмено; вештина комуникације, усмено и познавање рада на рачунару-провераваће се практичним радом на рачунару. Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се дана 16. септембра 2011.године са почетком у 10 часова у просторијама Мачванског управног округа, Господар Јевремова 6/3 у Шапцу.

3. Место рада:
Шабац, Господар Јевремова 6/3.

4. Адреса на коју се подносе пријаве: Мачвански управни округ, 15000 Шабац, Господар Јевремова 6/3, са назнаком: ''За јавни конкурс''.

5. Лице које је задужено за давање обавештења: Милован Лазић, тел. 015/341-197.

Остали општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у ''Службеном гласнику Републике Србије''.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.
Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, иста мора бити оверена у општини или суду.

НАПОМЕНА:
Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу подлеже пробном раду од 6 месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у ''Службеном гласнику Републике Србије'', дневном листу ''Данас'' и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

 

претрага