ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 26.08.2011 Датум истека рока за пријављивање: 05.09.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испр., 83/05 - испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл. 18. и 19. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09 - пречишћен текст), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I. Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија - Управа за игре на срећу, Нови Београд, Омладинских бригада бр.1.

II. Раднa местa којa се попуњаваjу:

Радно место за послове надзора, звање саветник, Одсек за послове надзора- 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци, од чега најмање 1 година на пословима надзора; познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа из области игара на срећу - провераваће се усменим путем; познавање методологије припреме контроле и непосредне контроле приређивача игара на срећу и израде одговарајућих аката, као и предузимања прописаних радњи у поступку надзора - провераваће се усменим путем; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације ће се проверавати усменим путем; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - провераваће се посредно путем стандардизованих тестова.

III. Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - Управа за игре на срећу, Нови Београд, Омладинских бригада бр.1, са назнаком „За јавни конкурс”.

IV. Лица која су задужена за давање обавештења: Ружица Станковић и Љиљана Сремчевић, тел. 311-1556.

V. Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VI. Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

VII. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству на пословима надзора.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини или суду.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Конкурсна комисија је одлучила да ће изборни поступак, међу кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, започети дана 26.9.2011. године, у просторијама Министарства финансија-Управа за игре на срећу, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1 и у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 2, са почетком у 9 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном или телеграмом на адресе које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:
За ово радно место радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs. На web страници Службе за управљање кадровима, кандидати који конкуришу могу се упознати и са описом послова за наведено радно место.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага