ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 24.08.2011 Датум истека рока за пријављивање: 01.09.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Министарство економије и регионалног развоја - Дирекција за мере и драгоцене метале на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл. 18, 19. и 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, бр. 41/07–пречишћен текст и 109/09) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧИХ РАДНИХ МЕСТА


I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство економије и регионалног развоја - Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место метролога за величине оптичког зрачења – координатор, звање самостални саветник у Групи за оптичке и физичко-хемијске величине, Сектор за развој метрологије –1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области електротехничког и рачунарског инжењерства или физичке науке, на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање једног од светских језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања еталонирања мерила вршиће се практичним путем (симулација) и усмено, познавање Закона о метрологији провераваће се усмено, познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање једног од светских језика - увидом у сертификат или неки други доказ, вештина комуникације – усмено.

2. Радно место метролога за масу, звање млађи саветник-приправник у Групи за масу, силу и притисак, Сектор за развој метрологије – 1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области машинског инжењерства, електротехничког и рачунарског инжењерства, математичке науке или физичке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, познавање рада на рачунару, знање једног од светских језика
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; знање једног од светских језика - увидом у сертификат или неки други доказ, вештина комуникације – усмено, вештина аналитичког резоновања, логичког закључивања и организациооних способности - посредно, путем стандардизованих тестова.

3. Радно место нижег метролога за механичка мерила у звању сарадника у Одсеку за контролу и надзор Суботица, Сектор за контролу и надзор- 1 изршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о метрологији провераваће се усмено, познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, вештина комуникације – усмено.

4. Радно место за административне и евиденционе послове, звање сарадник у Одељењу за правне и опште послове –1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: Стечено образовање из научне области правне или економске науке на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије) односно на студијама у трајању до 3 године, 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Уредбе о канцеларијском пословању провераваће се усмено, познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, вештина комуникације – усмено.

III Место рада: За радна места под редним бр. 1, 2. и 4. место рада је Београд, Мике Аласа 14. За радно место под редним бројем 3. место рада је Суботица, Сегедински пут 58.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лица која су задужена за давање обавештења: Вања Радојевић Милошевић, тел: 011/202-4432 и Соња Милојковић, тел: 011/202-4442.

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује сручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; за радна места под редним бр. 1, 3. и 4. оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); за радна места под редним бројем 1. и 2. оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о знању једног од светских језика.
Место, дан и време када ће се обавити провера оспособљености, знања и вештина у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се:
- За радно место под редним бројем 1. и 4, почев од 6. октобра 2011. године, у Београду, у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14,
- За радно место под редним бројем 2, почев од 28. септембра 2011. године, у Београду, у просторијама Службе за управљање кадровима, адреса Булевар Михајла Пупина 2, источно крило;
- За радно место под редним бројем 3, почев од 7. октобра 2011. године, у Суботици, у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале - Одсек за контролу и надзор Суботица, Сегедински пут 58.

о чему ће учесници конкурса бити обавештени на адресе које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, биће одбачене.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs

 

претрага