ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 26.08.2011 Датум истека рока за пријављивање: 05.09.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Министарство животне средине, рударства и просторног планирања на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправак, 64/07, 67/07- исправка, 116/08 и 104/09) и чл. 17.став 1., 18.,19. и 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 – пречишћен текст и 109/09), оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

I Огран у коме се попуњавају радна места:
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања,
Нови Београд, Омладинских бригада 1.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за административнe послове, звање референт, у Сектору за урбанизам, просторно планирање и становање – 1извршилац

Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа којима се уређује канцеларијско пословање у органима државне управе – усмено; знање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештине комуникације - усмено.

2. Радно место за студијско-аналитичке послове за развој и праћење грађевинско-техничких и економских аспеката становања, звање саветник, у Одсеку за стамбене послове – 1извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне или стручне области архитектуре, грађевинског инжењерства или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавања рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о социјалном становању и Закона о становању – усмено; знање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештине комуникације - усмено.

3. Радно место за припрему просторних и урбанистичких планова, звање саветник, у Одсеку за припрему просторних и урбанистичких планова – 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне или стручне области гео-науке (смер: просторно планирање), архитектуре, грађевинског инжењерства или биотехничке науке (академско звање: дипломирани инжењер шумарства – мастер, дипломирани инжењер шумарства – специјалиста, струковни инжењер шумарства- специјалиста или смер: пејзажна архитектуре) на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавања рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о планирању и изградњи – усмено; знање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештине комуникације - усмено.

4. Радно место за статистичко – аналитичке послове, звањемлађи сарадник, у Одељењу за грађење – 2 извршиоца

Услови: Стечено високо образовање научне или стручне области из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких, природно- математичких или друштвено-хуманистичких наука на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање три године, девет месеци радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавања рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о планирању и изградњи – усмено; знање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештине комуникације - усмено.

5. Радно место за заштиту од хемијског удеса, звање саветник, у Одсеку за заштиту од хемијског удеса – 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање енглеског језика, познавања рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: стручна знања из области превенције и заштите од хемијског удеса - усмено; познавање енглеског језика – писмено – писменим радом и усмено; знање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештине комуникације - усмено.

6. Радно место за стручно – оперативне послове и обраду података, звање млађи саветник, у Одсеку за управљање комуналним отпадом и посебник токовима отпада – 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, једна година радног искуства у струци, или најмање пет година радног стажа у државним органима, познавање енглеског језика, познавања рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о управљању отпадом – усмено; знање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештине комуникације - усмено.

7. Радно место за послове примене алтернативних и обновљивих извора енергије
, звање саветник, у Одсеку за стандарде и чистије производње - 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање једног светског језика, познавања рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: стручна знања из области индустријског загађења и обновљивих извора енергије – усмено; знање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештине комуникације – усмено.

8. Радно место за заштиту од буке, звање саветник, у Групи за заштити од буке и вибрације – 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање једног светског језика, познавања рада на рачунару
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о заштити од буке - усмено; познавање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

9. Радно место за правне послове у области заштите природних ресурса
, звање млађи саветник - приправник, у Групи за правне послове у области заштите природних ресурса – 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, једна година радног искуства у струци, или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавања рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности провераваће се писмено стандардизованим тестовима – усмено; познавање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

10. Радно место за праћење одрживог коришћења рибљег фонда
, звање млађи саветник, у Одсеку за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда – 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области биолошке науке или биотехничке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, познавање енглеског језика, познавања рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о заштити о одрживом коришћењу рибљег фонда – усмено; познавање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено

11. Радно место за стручно – оперативне послове за заштиту и развој националних паркова и других заштићених подручја
, звање саветник, у Одсеку за заштићена подручја – 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области биолошке науке, биотехничке науке (академско звање: дипломирани инжењер шумарства – мастер, дипломирани инжењер шумарства – специјалиста, струковни инжењер шумарства- специјалиста или смер: пејзажна архитектуре), или гео-науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавања рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: позвавање Закона о заштити природе – усмено; познавање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

12. Радно место за мониторинг воде, звање млађи саветник, у Одсеку за заштиту вода – 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне или стручне области физичко-хемијске науке, инжењерства заштите животне средине, билошке науке или биотехничке науке (академско звање: дипломирани инжењер заштите животне средине, дипломирани инжењер пољопривреде – мастер, дипломирани инжењер пољопривреде – специјалиста, струковни инжењер пољопривреде- специјалиста) на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, познавање једног светског језика, познавања рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о водама– усмено; познавање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

13. Радно место за послове заштите и побољшања квалитета ваздуха, звање млађи саветник - приправник, у Одсеку за заштиту ваздуха – 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне или стручне области технолошког инжењерства, инжењерства заштите животне средине или машинског инжењерства или биолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, познавање једног светског језика, познавања рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности провераваће се писмено стандардизованим тестовима; познавање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

14. Руководилац Групе за спровођење CITES конвенције
, звање саветник, Група за спровођење CITES конвенције, 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области биолошке науке, или биотехничке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање енглеског језика, познавања рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угороженим врстама дивље фауне и флоре – усмено; познавање енглеског језика – усмено; познавање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештине руковођења, провераваће се писмено стандардизованим тестовима вештина комуникације – усмено.

15. Радно место за праћење процеса европске интеграције
, у Одељењу за европске интеграције и међународну сарадњу – 2 извршиоца, звање млађи саветник, с тим што је 1 извршилац млађи саветник – приправник

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, познавање енглеског језика, познавање још једног светског језика, познавања рада на рачунару.
У изборном поступку за млађег саветника – приправника, проверавају се: вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности провераваће се писмено стандардизованим тестовима - познавање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару, - познавање енглеског језика - усмено; вештина комуникације – усмено.
У изборном поступку за млађег саветника проверавају се: стручна знања из области европских интеграција и законодавства европске уније - познавање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару, - познавање енглеског језика - усмено; вештина комуникације – усмено.

16. Радно место за прикупљање информација из области климатских промена
, звање млађи саветник - приправник, у Одсеку за климатске промене – 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке или научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, познавање енглеског језика, познавања рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности провераваће се писмено стандардизованим тестовима - познавање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару,- познавање енглеског језика - усмено; вештина комуникације – усмено.

17. Радно место за нормативне послове из области заштите природних ресурса и добара, звање саветник, у Одељењу за хармонизацију прописа у области заштите животне средине – 1извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање енглеског језика, познавања рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: - познавање Закона о заштити природе – усмено - познавање енглеског језика - усмено; познавање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

18. Радно место инспектора за заштиту животне средине од загађивања са седиштем у Бујановцу, звање саветник, у Одсеку за заштиту животне средине од загађивања – Врање, - 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне или стручне области технолошког инжењерства, металуршког инжењерства, физичко- хемијске науке или хемијске науке, науке о заштити животне средине и заштити на раду (академско звање: дипломирани инжењер заштите на раду – мастер, дипломирани инжењер заштите на раду – специјалиста, струковни дипломирани инжењер заштите на раду -специјалиста) или биотехничке науке (академско звање: дипломирани инжењер пољопривреде – мастер, дипломирани инжењер пољопривреде – специјалиста, струковни инжењер пољопривреде-специјалиста) на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, положен испит за управљање моторним возилом «Б» категорије, познавње албанског језика, познавања рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о заштити животне средине и Закона о процени утицаја на животну средину- усмено, - познавање албанског језика - усмено; познавање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

19. Радно место инспектора за заштиту животне средине у области заштите вода од загађивања са седиштем у Шапцу, звање саветник, у Одељењу за заштиту вода од загађивања и рибарство - 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне или стручне области технолошког инжењерства, биолошке науке или хемијске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, положен испит за управљање моторним возилом «Б» категорије, познавања рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о о заштити животне средине и Закон о водама – усмено; познавање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

20. Радно место инспектора за заштиту животне средине у области комуналних делатности са седиштем у Лесковцу, звање саветник, у Групи за надзор над објектима комуналне инфрастуктуре и обављање комуналних делатности, – 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области или научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, положен испит за управљање моторним возилом «Б» категорије, познавања рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о управљању отпадом – усмено; познавање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

21. Радно место за припрему за уклањање објеката, звање млађи саветник, у Групи за бране и извршења решења – 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне или стручне области грађевинског инжењерства или архитектуре, на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, једна година радног искуства у струци, или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен испит за управљање моторним возилом «Б» категорије, познавања рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о планирању и изградњи – усмено; познавање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

22. Радно место Начелника Одељења за праћење стања и управне послове у области рударства и геологије, звање виши саветник, у Сектору за рударство и геологију – 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из стручне области рударско инжењерство на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у струци, положен стручни испит из одговарајуће области, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о рударству и Закона о геолошким истраживањима –усмено; - познавање енглеског језика – усмено; - познавање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; - вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештине руковођења провераваће се писмено стандардизованим тестовима; - вештина комуникације – усмено

23. Радно место за праћење стања и управне послове у области подземне експлоатације минералних сировина, звање саветник, у Одељењу за праћење стања и управне послове у области рударства и геологије – 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из стручне области рударско инжењерство на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, положен стручни испит из одговрајуће области, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о рударству и Закона о геолошким истраживањима – усмено; познавање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

24. Радно место за промоцију пројеката и активности у области рударства и геологије, звање саветник, у Одсеку за инвестиције у области рударства и геологије у рударству – 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно–научног поља друштвено хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о рударству и Закона о геолошким истраживањима - усмено; - познавање рада на рачунару (MS Office, Internet) – провераваће се практичним радом на рачунару; - познавање енглеског језика – усмено; - вештина презентације и комуникације – провераваће се писмено – писмени рад и усмено.

25. Радно место за праћење инвестиција, производње и цена минералних сировина у области рударства и геологије, звање саветник, у Одсеку за инвестиције у области рударства и геологије у рударству – 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о рударству и Закона о геолошким истраживањима - усмено; - познавање рада на рачунару (MS Office, Internet) – провераваће се практичним радом на рачунару; - познавање енглеског језика – усмено; вештина комуникације – усмено.

26. Радно место за вођење информационог система и електронске базе података у области рударства и геологије, звање саветник, у Одсеку за инвестиције у области рударства и геологије у рударству – 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из стручне области рударског или геолошког инжењерства на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о рударству и Закона о геолошким истраживањима - усмено; - познавање рада на рачунару (MS Office, Internet) – провераваће се практичним радом на рачунару; - познавање енглеског језика – усмено; вештина комуникације – усмено.

27. Радно место за правне послове у области рударства и геологије, звање саветник, у Групи за правне и економске послове у области рударства и геологије – 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа који регулишу област државне управе, познавање Закона о општем управном поступку - усмено, - познавање енглеског језика – усмено, познавање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

28. Радно место за финансијско материјалне послове у изради, планирању и праћењу извршења буџета, звање саветник, у Одељењу за финансијско управљање – 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавања рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о буџетском систему и Уредбе о буџетском рачуноводству – усмено; познавање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

29. Радно место за евиденцију материјалног пословања, звање референт, у Одељењу за финансијско управљање – 1 извршилац

Услови: Средња стручна спрема друштвеног смера, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа којима се уређује канцеларијско пословање у органима државне управе – усмено; познавање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III Место рада:

Београд,
осим за радна места под редним бројем:
18. место рада у Бујановцу,
19. место рада у Шапцу,
20. место рада у Лесковцу.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, 11070 Нови Београд, Омладинских бригада 1, са назнаком „ За јавни конкурс“

V Лице задужено за давање обавештења:
Тања Јоксимовић, тел: 011/ 3132-571

VI Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече нарадног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом за радна места на које се примају приправници, а за остала радна места пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, осим за приправнике; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци, осим за приправнике; оригинал или оверена фотокопија сертификата или оверена фотокопија положеног испита из индекса о знању енглеског или једног светског језика ( за радно место под 6,7,8,9, 10,11, 12,13,15, ), оригинал или фотокопија доказа о положеном стручном испиту из одговарајуће области ( за радна места под 22. и 23.), оверена фотокопија возачке дозволе за положен возачки испит „Б“ категорије ( за радна места под 18, 19, 20 и 21.).

Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, иста мора бити оверена у општини или суду.

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у периоду од 13.09. - 07.10.2011. године, са почетком у 9,00 часова у просторијама Службе за управљање кадровима, Булевар Михаила Пупина 2, Нови Београд и Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, о чему ће учесници конкурса бити обавештени писменим путем на адресе које наведу у својим пријавама.

Напомене:
За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време, осим за радна места која се попуњавају пријемом приправника, на одређено време, од једне године.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, а нису приправници, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневом листу „Политика“ и web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs
На наведеној страници може се погледати опис послова за сва радна места.

 

претрага