ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 02.09.2011 Датум истека рока за пријављивање: 19.09.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, на основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл. 18. и 19. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

I. Орган у коме се радна места попуњавају
Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша бр 20.

II. Радна места која се попуњавају:

1. Радно место – руководилац Групе за финансијско управљање, звање виши саветник- Сектор за национални фонд за управљање средствима Европске уније - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у струци; знање енглеског језика, познавање рада на рачунару (MS Office, Интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: понавање прописа који регулишу управљање ИПА фондовима у Републици Србији-усмено; знање енглеског језика-усмено (разговор и превод текста); вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештине руковођења-провера посредно путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару (MS Office, Интернет)-практичним радом на рачунару и вештина комуникације-усмено.


2. Радно место за финансијску контролу, звање млађи саветник у Групи за финснијску контролу - Сектор за национални фонд за управљање средствима Европске уније - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке, односно у области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима; знање енглеског језика, знање рада на рачунару (MS Office, Интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: понавање прописа који регулишу управљање ИПА фондовима у Републици Србији-усмено; знање енглеског језика-усмено (разговор и превод текста); знање рада на рачунару (MS Office, Интернет)-практичним радом на рачунару и вештина комуникације-усмено.


3. Радно место за рачуноводствене послове, звање самостални саветник у Групи за финансијску контролу - Сектор за национални фонд за управљање средствима Европске уније - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци; знање енглеског језика, знање рада на рачунару (MS Office, Интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: понавање прописа који регулишу управљање ИПА фондовима у Републици Србији-усмено; знање енглеског језика-усмено (разговор и превод текста); знање рада на рачунару (MS Office, Интернет)-практичним радом на рачунару и вештина комуникације-усмено.


4. Радно место за праћење и оцену програмског пакета, звање саветник у Групи за децентрализовано управљање фондовима Европске уније - Сектор за национални фонд за управљање средствима Европске уније - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке, односно у области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци; знање енглеског језика, знање рада на рачунару (MS Office, Интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: понавање прописа који регулишу управљање ИПА фондовима у Републици Србији-усмено; знање енглеског језика-усмено (разговор и превод текста); знање рада на рачунару (MS Office, Интернет)-практичним радом на рачунару и вештина комуникације-усмено.


5. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове из области јавних набавки, звање самостални саветнику Одсеку за систем јавних набавки - Сектор за систем јавних набавки и финансирање политичких странака и спровођење стратегије и планова интегритета - 2извршиоца,

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу систем државне управе (Закон о државној управи и Закон о Влади) - усмено; познавање прописа који регулишу систем јавних набавки - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина комуникације-усмено.

6. Радно место за нормативне послове из области јавних набавки , звање саветнику Одсеку за систем јавних набавки - Сектор за систем јавних набавки и финансирање политичких странака и спровођење стратегије и планова интегритета, - 2 извршиоца,

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу систем државне управе (Закон о државној управи и Закон о Влади) - усмено; познавање Закона о јавним набавкама - усмено; познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару и вештина комуникације-усмено.


III Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија, 11000 Београд, Кнеза Милоша бр 20., са назнаком „За јавни конкурс”.

IV Лица која су задужена за давање обавештења: Зора Амановић и Радојка Јакшић, тел: 011/3642-665.

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава, је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Место рада: за сва радна места место рада је Београд, Кнеза Милоша бр 20.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Конкурсна комисија је одлучила да ће са кандидатима који конкуришу на радна места под редним бројем 2, 3, 4, 5, и 6., чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, проверу познавања/знања рада на рачунару (MS Office, Интернет)-практичним радом на рачунару, започети дана 4. октобра 2011. године, од 9 часова, у Палати ''Србија'' (СИВ), Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило), о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама. Са кандидатима који конкуришу на радно место под редним бројем 1, и чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услов за рад на оглашеном радном месту, провра познавања рада на рачунару (MS Office, Интернет)-практичним радом на рачунару и провера вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештине руковођења-провера посредно путем стандардизованих тестова, обавиће се у Палати ''Србија'' (СИВ), Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило), у просторијама Службе за управљање кадровима, други спрат, рачунарска сала бр. 269., почев од 17. октобра 2011. године, од 10 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

Са кандидатима који успешно заврше проверу познавања/знања рада на рачунару и проверу вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештине руковођења, провера других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа, извршиће се у просторијама Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша 20. о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни од нос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражени докази.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs. На web страници Службе за управљање кадровима, кандидати који конкуришу могу се упознати и са описом послова за наведена радна места.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага