ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 13.09.2011 Датум истека рока за пријављивање: 21.09.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр.79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл.18, 19. и 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, Београд, улица Масарикова број 2.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за студијско-аналитичке послове, у звању - саветник у Одељењу за аналитику – 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, знање енглеског језика и знање рада на рачунару (Word, Excel, Internet, MS office).

Остали општи услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа којима се уређује систем спречавања прања новца и финансирања тероризма у нашој држави и познавање структуре и функционисање државних органа Републике Србије - усмено; знање енглеског језика - усмено путем интервјуа; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

2. Радно место за послове анализе у звању - млађи саветник у својству приправника, у Одељењу за аналитику – 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, знање енглеског језика и знање рада на рачунару (Word, Excel, Internet, MS office)

Остали општи услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: знање енглеског језика - усмено путем интервјуа; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања - посредно, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације - усмено.

III Место рада: Београд, Масарикова бр. 2

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија, Управа за спречавање прања новца 11 000 Београд, Масарикова 2, са назнаком: „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења: Смиља Клеут Димовић, телефон 011/2060153

VI Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече од наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радно место под 1: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци ( потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

VII-1 Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радно место под 2: пријава са биографијом; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице;

Напомене: Радни однос за радно место под 1) се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Радни однос са приправником се заснива на одређено време ради оспособљавања за самосталан рад у струци у трајању од једне године.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак за попуну радних места: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у периоду од 6. до 12. октобра 2011. године у Београду, у Министарству финансија, Управи за спречавање прања новца, Београд, Масарикова број 2, о чему ће учесници конкурса бити обавештени писменим путем на адресе које су навели у својим пријавама.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, биће одбачене.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

 

претрага