ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 13.09.2011 Датум истека рока за пријављивање: 21.09.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 17. став 1, члана 18, члана 19. ст. 1. и 2, члана 20. ст. 1. и 2. и члана 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА.


I. Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство за инфраструктуру и енергетику, Београд, Немањина 22-26.

II. Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за интерну ревизију, у звању виши саветник, самостални извршилац изван свих унутрашњих јединица – 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије–мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, најмање седам годинa радног искуства у струци, од чега најмање три године искуства на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области буџетског система Републике Србије и ревизије у јавном сектору – провераваће се усмено, вештина аналитичког резоновања и логичног закључивања провераваће се писмено - путем стандардизованих тестова, вештине комуникације – усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку започеће у Београду, у просторијама Министарства за инфраструктуру и енергетику, Немањина 22-26, дана 10. октобра 2011. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телеграма на адресе које наведу у својим пријавама.

2. Руководилац Групе за развој ваздушног саобраћаја
, у звању самостални саветник, Сектор за ваздушни саобраћај – 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области ваздушног саобраћаја - усмено, познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, вештина аналитичког резоновања и логичног закључивања, организационе способности и вештина руковођења провераваће се писмено - путем стандардизованих тестова, вештине комуникације – усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку започеће у Београду, у просторијама Министарства за инфраструктуру и енергетику, Немањина 22-26, дана 10. октобра 2011. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телеграма на адресе које наведу у својим пријавама.

3. Радно место за јавне набавке, у звању саветник, Одељење за управљање кадровима, Секретаријат Министарства – 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије–мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, сертификат за послове из области јавних набавки, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: проверавање прописа из области јавних набавки - усмено, познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, вештине комуникације – усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку започеће у Београду, у просторијама Министарства за инфраструктуру и енергетику, Немањина 22-26, дана 10. октобра 2011. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телеграма на адресе које наведу у својим пријавама.

4. Радно место за праћење међународних конвенција и рада међународних организација у области водног саобраћаја, у звању саветник, Одсек за инфраструктуру и међународни водни саобраћај, Одељење за водни саобраћај, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе - 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије–мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског, немачког, француског или руског језика, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: проверавање прописа из области водног саобраћаја и мултилатералних и билатералних споразума - усмено, познавање енглеског, немачког, француског или руског језика провериће се увидом у сертификат или неки други доказ о знању језика, познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, вештине комуникације – усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку започеће у Београду, у просторијама Министарства за инфраструктуру и енергетику, Немањина 22-26, дана 10. октобра 2011. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телеграма на адресе које наведу у својим пријавама.

5. Радно место за стручне послове унутрашње пловидбе, у звању саветник, Лучка капетанија Београд, Одељење за послове лучких капетанија, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе - 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из стручне области саобраћајно инжењерство, машинско инжењерство, или из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије–мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: проверавање прописа из области унутрашње пловидбе - усмено, познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, вештине комуникације – усмено.

Место рада: Београд, Карађорђева 6.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку започеће у Београду, у просторијама Министарства за инфраструктуру и енергетику, Немањина 22-26, дана 10. октобра 2011. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телеграма на адресе које наведу у својим пријавама.

6. Радно место за подршку пословима међународног водног саобраћаја, у звању млађи саветник, Одсек за инфраструктуру и међународни водни саобраћај, Одељење за водни саобраћај, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе - 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије–мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државном органу, положен државни стручни испит, познавање енглеског, немачког, француског или руског језика, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање међународних споразума и прописа из области поморске пловидбе - усмено, познавање енглеског, немачког, француског или руског језика провериће се увидом у сертификат или неки други доказ о знању језика, познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, вештине комуникације – усмено.

Место рада:
Београд, Немањина 22-26.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку започеће у Београду, у просторијама Министарства за инфраструктуру и енергетику, Немањина 22-26, дана 10. октобра 2011. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телеграма на адресе које наведу у својим пријавама.

7. Радно место за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, у звању млађи саветник, Одељење за правне и опште послове, Секретаријат Министарства – 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије–мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области приступа информацијама од јавног значаја - усмено, познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, вештине комуникације – усмено.

Место рада:
Београд, Немањина 22-26.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку започеће у Београду, у просторијама Министарства за инфраструктуру и енергетику, Немањина 22-26, дана 10. октобра 2011. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телеграма на адресе које наведу у својим пријавама.

8. Радно место за стручно-оперативне послове за превоз путника, у звању сарадник, Одсек за међународни превоз путника, Одељење за међународни транспорт, Сектор за друмски транспорт – 2 извршиоца.

Послове радног места обављају два државна службеника и то:
- 1 државни службеник обавља послове у седишту Министарства:
- 1 државни службеник обавља послове у подручној јединици широј од подручја управног округа за подручје Нишавског, Јабланичког и Пиротског управног округа са седиштем у Нишу.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области саобраћајно инжењерство или из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (основне академске студије, основне струковне студије) односно на студијама у трајању до 3 године, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о међународном превозу у друмском саобраћају, у делу који се односи на превоз путника - усмено, познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, вештине комуникације – усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26 – 1 извршилац; Ниш, Страхињића бана 1а – 1 извршилац.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку започеће у Београду, у просторијама Министарства за инфраструктуру и енергетику, Немањина 22-26, дана 10. октобра 2011. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телеграма на адресе које наведу у својим пријавама.

9. Радно место за статистичко-евиденционе послове, у звању референт, Одсек за међународни превоз путника, Одељење за међународни транспорт, Сектор за друмски транспорт – 1 извршилац.

Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о међународном превозу у друмском саобраћају, у делу који се односи на превоз путника - усмено, познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, вештине комуникације – усмено.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку започеће у Београду, у просторијама Министарства за инфраструктуру и енергетику, Немањина 22-26, дана 10. октобра 2011. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телеграма на адресе које наведу у својим пријавама.

10. Радно место за статистичко-евиденционе послове, у звању референт, Одељење за међународни транспорт, Сектор за друмски транспорт – 1 извршилац.

Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о међународном превозу у друмском саобраћају - усмено, познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, вештине комуникације – усмено.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку започеће у Београду, у просторијама Министарства за инфраструктуру и енергетику, Немањина 22-26, дана 10. октобра 2011. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телеграма на адресе које наведу у својим пријавама.

11. Радно место за административно-статистичке послове у звању референт, Одсек за међународни превоз ствари, Одељење за међународни транспорт, Сектор за друмски транспорт –1 извршилац.

Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о међународном превозу у друмском саобраћају, у делу који се односи на превоз ствари - усмено, познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, вештине комуникације – усмено.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1..

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку започеће у Београду, у просторијама Министарства за инфраструктуру и енергетику, Немањина 22-26, дана 10. октобра 2011. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телеграма на адресе које наведу у својим пријавама.

12. Радно место за административно-евиденционе послове, у звању референт, Лучка капетанија Смедерево, Одељење за послове лучких капетанија, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе - 1 извршилац.

Услови: Средња стручна спрема друштвеног смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање закона из области водног саобраћаја - усмено, познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, вештине комуникације – усмено.

Место рада: Смедерево, Деспота Ђурђа 11.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку започеће у Београду, у просторијама Министарства за инфраструктуру и енергетику, Немањина 22-26, дана 10. октобра 2011. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телеграма на адресе које наведу у својим пријавама.

Заједничко за сва радна места

Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава је 8 дана и тече почев од наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; потврда оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Држани службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради, или решење да је нераспоређен.

Уколико се уз пријаву на конкурс прилажу фотокопије доказа, исте морају бити оверене у општини или суду.

Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство за инфраструктуру и енергетику, Секретаријат Министарства, Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс“.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Душко Јевтовић, тел: 011/362-1472.

Напомене:

За оглашена радна места радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве, биће одбачене.“

 

претрага