ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 13.09.2011 Датум истека рока за пријављивање: 21.09.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ врши исправку јавног позива за јавни конкурс за

– попуњавање извршилачких радних места у Министарству одбране Републике Србије.

У Јавном конкурсу за попуњавње извршилачких радних места у Министарству одбране, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 67 од 13. септембра 2011. године, врши се исправка у делу који се односи на тачку X Провера оспособљености, знања и вештина, тако да уместо: „од 26. септембра до 5. октобра 2011. године”, сада тај део текста гласи: „од 10. до 25. октобра 2011. године”.

У осталом делу јавни конкурс остаје непромењен.
Исправка објављена у Службеном гласнику бр. 69/2011, датум: 19.09.2011.


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 17. стој 1, чл. 18, 19. и 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 –пречишћени текст и 109/09), оглашава јавни конкурс за

попуњавање извршилачких радних места.

I. Орган у коме се радна места попуњавају :
Mинистарство одбране, Бирчанинова 5, Београд,

II. Радна места која се попуњавају:
1. Радно место за управне и кадровске послове, звање саветник, Управа за оперативно-планске послове Секретаријата Министарства одбране – 1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из области правне науке – на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање једног светског језика, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о општем управном поступку, Закона о управном спору, Закона о државној управи, Закона о државним службеницима, Закона о раду, Закона о одбрани и Закона о Војсци Срби ─ усмено; познавање рада на рачунару ─ практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика – увидом у сертификат или било који други доказ; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – писмено, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације – усмено.

2. Радно место за нормативно-правне послове, звање саветник, Управа за оперативно-планске послове Секретаријата Министарства одбране – 1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из области правне науке – на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, најмање три година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање једног светског језика, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о одбрани, Закона о Војсци Србије, Закона о војној, радној и материјалној обавези, Закона о употреби Војске и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије, Закона о тајности података, Закона о министарствима, Закона о Влади, Пословника Владе, Пословника Народне скупштине, методологије за израду прописа – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика – увидом у сертификат или било који други доказ; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – писмено, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације − усмено.

3. Радно место за припрему прописа, звање саветник, Одељење за припрему и израду прописа, Правна управа Секретаријата Министарства одбране – 1 извршилац.
Услови: стечено високо образовање из области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о одбрани, Закона о Војсци Србије, Закона о Влади, Закона о министарствима, Закона о државној управи, Пословника Владе и методологије за израду прописа – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или било који други доказ; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – писмено, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације – усмено.

4. Радно место за праћење усаглашености прописа, звање саветник, Одељење за објављивање и праћење прописа, Правна управа Секретаријата Министарства одбране – 2 извршиоца.
Услови: стечено високо образовање из области правне науке – на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару,
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о одбрани, Закона о Војсци Србије, Закона о министарствима, Закона о државној управи и Пословника Владе – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или било који други доказ; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – писмено, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације – усмено.

III. Остали општи услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа; да се против њега не води кривични поступак и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Заједничко за сва радна места

IV. Место рада: Београд, Бирчанинова број 5.

V. Адреса на коју се подноси пријава:
Министарство одбране – Секретаријат Министарства, Бирчанинова бр. 5, 11000 Београд, са назнаком: „Управа за оперативно-планске послове – за јавни конкурс”, односно „Правна управа – за јавни конкурс”.

VI. Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласник Републике Србије“.

VII. Лице задужено за давање обавештења: за радна места под редним бројем 1 и 2. Миленковић Радојка, телефон: 011/3203 457, по потреби 011/3203-107; за радна места под редним бројем 3 и 4 Мирјана Менићанин, телефон: 011/3203-287, по потреби: 011/3203-132 .

VIII. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци; оригинал или оверена фотокопија сертификата или било којег другог доказа о познавању једног светског језика – за радна места под редним бројем 1 и 2; оригинал или оверена фотокопија сертификата или било којег другог доказа о познавању енглеског језика – за радна места под редним бројем 3 и 4; уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном иститу подносе доказ о положеном правосудном испиту. Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, иста мора бити оверена у општинском односно градском органу управе или у суду.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општинском односно градском органу управе или у суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.

IX. Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

X. Провера оспособљености, знања и вештина: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера оспособљености, знања и вештина, спровешће се у периоду од 26. септембра до 5. октобра 2011. године у просторијама Службе за управљање кадровима, Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 2, и Министарству одбране, у Београду, Бирчанинова број 5, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.
Изабрани кандидати подлежу безбедносној провери у складу са Законом о тајности података и Законом о Војнобезбдносној агенцији и Војнообавештајној агенцији.
Доказ о здравственој способности (лекарско уверење), изабрани кандидати ће доставити по коначности одлуке о избору.

НАПОМЕНА:
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика”, и web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

 

претрага