ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 19.09.2011 Датум истека рока за пријављивање: 27.09.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

MИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА, ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08 и 104/09), члана 17. став 1. и чл. 18. 19. и 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 – пречишћен текст и 109/09), оглашава јавни конкурс за

попуњавање извршилачких радних места и пријем приправника.

I. Орган у коме се радно места попуњавају:
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, Београд, Бирчанинова број 6.

II. Радна места која се попуњавају:
1. Радно место за унапређење области стручног усавршавања, звање саветник, Група за управне послове, стручно усавршавање и државне стручне испите, Сектор за државну управу – 1 извршилац
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне, економске или социолошке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из области државне управе и локалне самоуправе – усмено (Закон о државној управи, Закон о државним службеницима, Закон о локалној самоуправи, Закон о територијалној организацији Републике Србије); познавање области стручног усавршавања државних службеника – писмено, симулација; познавање рада на рачунару (Word, Excel, Internet) – практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – писмено, путем стандардизованих текстова; вештина комуникације- усмено.
Искуство у креирању и реализацији обука запослених и изради потреба за обукама додатно ће се ценити.

2. Радно место за подршку у спровођењу и праћењу пројеката, звање млађи саветник, Група за спровођење и праћење спровођења пројеката, Сектор за европске интеграције, међународну сарадњу и пројекте – 1 извршилац, приправник на временски период од годину дана
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне, економске или организационе науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; знање енглеског језика и познавање рада на рачунару (Word, Exсel, Internet).
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности писмено, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације – усмено.

3. Радно место за информатичке послове у вођењу Јединственог бирачког списка, звање млађи сарадник, Одељење за остваривање слободе удруживања грађана и вођење евиденција, Сектор за матичне књиге и остваривање слободе удруживања грађана – 1 извршилац, приправник на временски период од девет месеци
Услови: Стечено високо образовање из научне области рачунарске науке на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије) односно на студијама у трајању до три године и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – писмено, путем стандардизованих текстова; вештина комуникације- усмено

III. Заједничко за сва радна места

IV. Остали општи услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

V. Место рада:
Београд, Бирчанинова број 6

VI. Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, 11 000 Београд, Бирчанинова број 6, са назнаком: „за јавни конкурс“.

VII. Лице задужено за давање обавештења:
Звездана Гачановић, тел: 011/ 2686-599.

VIII. Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

IX. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању/знању енглеског језика; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, осим за радна места приправника под редним бројем 2 и 3; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци, осим за радна места приправника под редним бројем 2 и 3. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, иста мора бити оверена у општинском односно градском органу управе или суду.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општинској односно градском органу управе или у суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.

X. Трајање радног односа:
Радни однос се заснива на неодређено време, осим за приправнике.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, а нису приправници, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

XI. Провера оспособљености, знања и вештина:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обављаће се:
– за радно место под редним бројем 1: 27. октобра 2011. године у 9,00 часова, сала 269 у службеним просторијама Службе за управљање кадровима, Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 2 (источни улаз);
– за радно место под редним бројем 2: 12. и 13. октобар 2011. године у 9,00 часова, сала 269 у службеним просторијама Службе за управљање кадровима, Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 2 (источни улаз);
– за радно место под редним бројем 3: 26. октобар 2011. године у 9,00 часова, сала 269 у службеним просторијама Службе за управљање кадровима, Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 2 (источни улаз).

НАПОМЕНА:
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика” и страници Службе за управљање кадровима. На наведеној страници може се погледати опис послова за наведена радна места.

 

претрага