ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 05.10.2011 Датум истека рока за пријављивање: 13.10.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ, Дирекција за управљање одузетом имовином, на основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члana 17. став 1, чл.18, 19, 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС” бр. 41/07 и 109/09-измене и допуне), оглашава јавни конкурс за

пријем у радни однос.

I. Орган у коме се радна места попуњавању:
Министарство правде – Дирекција за управљање одузетом имовином, Београд, ул. Немањина бр. 22-26

II. Радна места која се попуњавају:
1. Радно место за управљање привремено одузетом имовином, саветник, Сектор за управљање одузетом имовином проистеклом из кривичног дела у Дирекцији за управљање одузетом имовином – 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне или Економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, стручна знања из области управљања привремено одузетом имовином - усменим путем (познавање: Закона о одузимању имовине пристекле из кривичног дела, Кривичног законика и Закона о извршном поступку) и вештина комуникације – усменим путем (интервју).

2. Радно место за кадровске послове, саветник, Сектор за опште и материјално-финансијске послове у Дирекцији за управљање одузетом имовином – 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, стручна знања из области кадровских послова - усменим путем (познавање: Закона о раду, Закона о државним службеницима и Посебног колективног уговора за државне органе), вештина комуникације – усменим путем (интервју).

III. Трајање рада и место рада
Рад на оба радна места заснива се на неодређено време. Место рада је Београд, ул. Немањина бр. 22-26.

Заједничко за оба радна места
1. Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријава: кандидати су дужни да своје пријаве на конкурс доставе у року од 8 дана. Рок за подношење пријава почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у ‚‘Службеном гласнику Републике Србије‘‘. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
2. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
– потписана пријава са назнаком радог места и са контакт телефоном;
– биографија са наводима о досадашњем радном искуству:
– уверење о држављанству;
– извод из матичне књиге рођених;
– диплома којом се потврђује стручна спрема;
– фотокопија радне књижице оверена у суду или општини;
– оригинал доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или фотокопија оверена у суду или општини и
– доказ о радном искуству у струци (потврде бивших послодаваца или решења или уговори о раду).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у суду или општини.
3. Остали општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
4. Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Дирекција за управљање одузетом имовином, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, са назнаком ‚‘за јавни конкурс - назив радног места на које се конкурише‘‘.
5. Са кандидатима чије пријаве буду благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера познавања рада на рачунару, стручна знања и вештина комуникације биће обављена у периоду од 17. до 28. октобра 2011. године са почетком у 9 часова, у просторијама Службе за управљање кадровима у Београду, Булевар Михаила Пупина број 2, источни улаз, други спрат и просторијама Дирекције за управљање одузетом имовином у Београду, Немањина бр. 22-26. О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени на контакт бројеве телефона и адресе које наведу у својим пријавама.
6. За сва лица која буду уврштена на листу за пријем у радни однос у Дирекцији за управљање одузетом имовином, биће спроведена безбедносна провера од стране надлежног органа.
7. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Весна Стојковић, контакт број телефона: 011/3622-159.

НАПОМЕНЕ:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у суду или општини, биће одбачене.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”, у дневном листу „Политика” и на сајту Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, где можете погледати описе послова за сва радна места.

 

претрага