ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 05.10.2011 Датум истека рока за пријављивање: 04.11.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА на основу члана 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије” бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 17. став 1, члана 18, члана 19. став 1. и члана 20. ст.1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник Републике Србије” бр. 41/07 и 109/09-измене и допуне), оглашава јавни конкурс за

попуњавање извршилачког радног места.

I. Орган у коме се радна места попуњавају:
Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2.

II. Радно место које се попуњава:
Радно место за праћење и реализацију јавних набавки, звање самостални саветник у Сектору за финансијско – материјалне послове Службе Координационог тела, предвиђено чланом 8. под редним бројем 12. Правилника – 1 извршилац;
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или природно - математичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит и испит за службеника за јавне набавке, најмање 5 година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Стручна знања из области јавних набавки (Закон о јавним набавкама, Правилник о поступку отварања понуда и обрасцу за вођење записника о отварању понуда и Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки) – писмено, тест знања и усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III. Место рада: Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2.

IV. Адреса на коју се подносе пријаве:
Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, 11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2, са назнаком: „За јавни конкурс”.

V. Лице задужено за давање обавештења:
Милијан Миленковић, дипл.правник, телефон 011/21-20-912, факс 011/ 21-20-914,
е-mail: milijan.milenkovic@kt.gov.rs

VI. Услови за рад на радном месту:
– држављанство Републике Србије;
– да је учесник конкурса пунолетан;
– да учеснику конкурса раније није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.

VII. Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

VIII. Докази који се прилажу приликом пријаве на конкурс:
– потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
– уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија);
– извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
– диплома којом се потврђује стручна спрема (оригинал или оверена фотокопија);
– оверена фотокопија радне књижице;
– потврда о досадашњем радном искуству (оригинал или оверена фотокопија);
– доказ о положеном испиту за службеника за јавне набавке (оригинал или оверена фотокопија).

IX. Провера стручних оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручне оспособљености, знања и вештина обавиће се у периоду од 28. новембра до 2. децембра 2011. године, са почетком у 12 часова, у канцеларији Службе Координационог тела, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2. О тачном датуму одржавања изборног поступка, учесници конкурса ће бити обавештени писмено на адресу или e-mail који су наведени у пријавама.

НАПОМЕНЕ:
За сва радна места, радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика”, на web страници Службе Координационог тела: www.kt.gov.rs. и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs
Све заинтересоване кандидате обавештавамо да на web страници Службе Координационог тела: www.kt.gov.rs могу пронаћи водич за прикупљање документације за пријаву на конкурсе.

 

претрага