ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 07.10.2011 Датум истека рока за пријављивање: 17.10.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА-АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ , на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл. 18. и 19. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“; број 41/07 и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

I. Орган у коме се радна места попуњавају
Агенција за заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановића 27А

II. Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за оперативну и теренску подршку државној мрежи за мониторинг квалитета ваздуха, звање млађи референт у Одсеку за мониторинг и стање квалитета ваздуха-Одељење за контролу квалитета ваздуха - Сектор за стање животне средине - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: Средња стручна спрема метеоролошке или техничке струке, положен државни стручни испит, шест месеци радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, возачки испит Б категорије.
Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа: Закона о заштити ваздуха; Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха и Уредбе о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи-усмено; познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару и вештина комуникације-усмено (разговор).

2. Радно место техничар за теренска мерења, физичко хемијске анализе и обраду података, звање референт у Одсеку за мониторинг и стање квалитета вода-Одељење за контролу квалитета вода - Сектор за стање животне средине - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: Средња школска спрема-Хемијско технолошка школа- хемијски или технолошки смер или Геолошка и хидрометеоролошка школа-хидролошки смер, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у стрици.
Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа: Закона о водама и поступање у случају акцидентних загађења река-усмено и вештина комуникације-усмено (разговор).

3. Радно место за праћење и анализу стања управљања амбалажом и амбалажним и медицинским отпадом, звање сарадник у Одељењу централног регистра извора загађивања - Сектор за стање животне средине -1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије) односно на студијама у трајању до три године, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверевају у изборном поступку: познавање прописа: Закона о амбалажи и амбалажном отпаду и Закона о управљању отпадом-усмено; познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару и вештина комуникације-усмено (разговор).

4. Радно место аналитичар за одређивање органских полутаната, звање саветник у Одсеку за инструменталну аналитичку хемију -Национална лабораторија (ужа унутрашња јединица изван Сектора) - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање једног светског језика, познавање рада на рачунару.
Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа: Закона о квалитету ваздуха; Закона о водама и Европске директиве о води-усмено; познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару и вештина комуникације-усмено (разговор).

5. Радно место за калибрацију гас анализатора, звање млађи саветник у Групи за калибрациону лабораторију - Национална лабораторија (ужа унутрашња јединица изван Сектора) - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, познавање једног страног језика, једна година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима.
Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа: Закона о квалитету ваздуха; Уредбе о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи-усмено и вештина комуникације-усмено (разговор).

6. Радно место за књиговодствене послове, звање млађи саветник у Одсеку за правне, економске и опште послове (ужа унутрашња јединица изван Сектора) - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, познавање једног светског језика, познавање рада на рачунару, једна година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у органима државне управе.
Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа: Закона о буџетском систему и Уредбе о буџетском рачуноводству-усмено; познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару и вештина комуникације-усмено (разговор).

III. Адреса на коју се подносе пријаве: Агенција за заштиту животне средине, 11160 Београд, Руже Јовановића бр. 27А, са назнаком „ЗА ЈАВНИ КОНКУРС“.

IV. Лице које је задужено за давање обавештења: Ђуровић Славица, тел. 28 610 80 лок. 112.

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8. дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Поред наведених доказа, кандидати који конкуришу за радно место под редним бр. 1. уз пријаву прилажу и оверену фотокопију возачке дозволе као доказ о положеном возачком испиту Б категорије, а кандидати који конкуришу за радна места под редним бројевима 4, 5 и 6. поред осталих доказа прилажу и оригинал доказа или оверену фотокопију доказа о познавању једног светског језика (сертификат или други доказ).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Место рада: за сва радна места, место рада је Београд, Руже Јовановића бр. 27А.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Конкурсне комисије су одлучиле, да ће са кандидатима који конкуришу за сва радна места, чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, проверу стручне оспособљености, знања и вештина, отпочети дана 10.11.2011. године, од 10,00 часова, у просторијама Агенције за заштиту животне средине, у Београду, Руже Јовановића 27А, први спрат, соба бр. 19, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмима или на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

Напомена:

За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене закључцима конкурсних комисија.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Данас“ и на web страници Службе за управљање кадровим: www.suk.gov.rs На web страници Службе за управљање кадровима, кандидати који конкуришу, могу се упознати и са описом послова за наведена радна места.

 

претрага